Aktualności

NEWAG S.A. debiutuje na GPW

5 grud­nia 2013 roku  NEWAG S.A. z suk­ce­sem zade­biu­to­wał na war­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych. Akcje Spółki  zamknęły sesję wzro­stem o 22,11%.