Aktualności

NEWAG podpisuje umowę z NCBiR

W dniu 5 maja 2016, NEWAG S.A. pod­pi­sał umowę z Naro­do­wym Cen­trum Badań i Roz­woju (NCBiR) na pod­sta­wie któ­rej NCBiR dofi­nan­suje pro­jekt reali­zo­wany przez NEWAG S.A. pt. „Pierw­sza na świe­cie rodzina auto­no­micz­nych, rekon­fi­gu­ro­wal­nych, bimo­dal­nych pojaz­dów trak­cyj­nych prze­zna­czo­nych do reali­za­cji prze­wo­zów w ruchu pasa­żer­skim mię­dzy­re­gio­nal­nym, regio­nal­nym i aglo­me­ra­cyj­nym, speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia Tech­nicz­nych Spe­cy­fi­ka­cji Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści TSI.”

Kwota dofi­nan­so­wa­nia z NCBiR wynie­sie mak­sy­mal­nie 15.415.421,34 zł, przy cał­ko­wi­tym kosz­cie reali­za­cji pro­jektu wyno­szą­cym 38.538.553,35 zł.

Hybry­dowy zespół trak­cyjny wypro­du­ko­wany przez NEWAG S.A. skła­dać się będzie z trzy­czło­no­wego elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego zasi­la­nego przez kla­syczny układ napę­dowy z sieci 3 kV DC, a także członu zasi­la­ją­cego dołą­cza­nego za pomocą sprzęgu Schar­fen­berga. Dołą­czany moduł będzie wypo­sa­żony w sil­niki napę­dza­jące agre­gaty prą­do­twór­cze. Moc wytwa­rzana przez agre­gaty będzie prze­ka­zy­wana do elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego i będzie zasi­lała sil­niki trak­cyjne na wóz­kach napę­do­wych. W zależ­no­ści od potrzeb zama­wia­ją­cego, spa­li­nowy moduł napę­dowy będzie mógł być wypo­sa­żany w kabinę ste­row­ni­czą i pul­pit manew­rowy z tyłu członu lub wyłącz­nie w pul­pity manew­rowe. Człon napę­dowy z kabiną ste­row­ni­czą zapewni pełną funk­cjo­nal­ność pro­wa­dze­nia rekon­fi­gu­ro­wa­nego zespołu trak­cyj­nego w ruchu pasa­żer­skim dzięki czemu będzie moż­liwe pro­wa­dze­nie pojazdu na tra­sach waha­dło­wych bez koniecz­no­ści prze­pi­na­nia modułu zasi­la­ją­cego na sta­cjach końcowych.

Dodat­ko­wym atu­tem modułu auto­no­micz­nego wzglę­dem kla­sycz­nego roz­wią­za­nia hybry­do­wego, z czło­nem zasi­la­ją­cym będą­cym czę­ścią zespołu trak­cyj­nego, będzie obni­żona masa pojaz­dów, co wpły­nie na reduk­cję kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych. Pojazd będzie wypo­sa­żony w nowo­cze­sny układ napędu elek­trycz­nego z ukła­dem ste­ro­wa­nia opty­ma­li­zu­ją­cym zuży­cie ener­gii, sys­tem odzy­ski­wa­nia i gro­ma­dze­nia ener­gii hamo­wa­nia do wyko­rzy­sty­wa­nia w trak­cie kolej­nych roz­ru­chów.
Rekon­fi­gu­ro­wany zespół trak­cyjny w zależ­no­ści od spe­cy­fi­ka­cji wyma­ga­nej przez ope­ra­tora będzie się cha­rak­te­ry­zo­wał pojem­no­ścią: ok. 170 miejsc sie­dzą­cych, 160 miejsc sto­ją­cych, wytrzy­ma­ło­ścią sta­tyczną: kate­go­rii PII wg EN-PN 12663 i odpor­no­ścią zde­rze­niową: C1 wg EN-PN 15227.
Pojazd będzie speł­niał wyma­ga­nia TSI LOC&PAS, TSI NOI, TSI SRT, TSI PRM, TSI CCS.

Data zakoń­cze­nia reali­za­cji pro­jektu to 30.04.2018r.