Aktualności

NEWAG pierwszy w Polsce z pełnym dopuszczeniem TSI (w tym TSI CCS)

W dniu 16 listo­pada br. NEWAG S.A. otrzy­mał pierw­sze zezwo­le­nie na dopusz­cze­nie do eks­plo­ata­cji dla typu pojazdu kole­jo­wego zgod­nego z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, zwa­nymi „TSI” dla pojaz­dów IMPULS typu 31WE-029 oraz 45WE-014. Zezwo­le­nie to zostało wydane przez Urząd Trans­portu Kole­jo­wego z War­szawy.  Zezwo­le­nie ważne jest bezterminowo.

Tech­niczne Spe­cy­fi­ka­cje Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści – TSI to zbiór szcze­gó­ło­wych wyma­gań tech­nicz­nych i funk­cjo­nal­nych  jak i pro­ce­dur stwier­dza­nia zgod­no­ści doty­czą­cymi inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści ogła­sza­nymi przez  Komi­sję Europejską.

Obej­mują one tech­niczne spe­cy­fi­ka­cje inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, takie jak:

  • pod­sys­tem Tabor – loko­mo­tywy i tabor pasa­żer­ski (TSI LOC&PAS),
  • pod­sys­tem Tabor kole­jowy – hałas (TSI NOI),
  • spe­cy­fi­ka­cje doty­czące dostęp­no­ści sys­temu kolei Unii dla osób nie­peł­no­spraw­nych i osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się (TSI PRM),
  • spe­cy­fi­ka­cje w zakre­sie aspektu bez­pie­czeń­stwa w tune­lach kole­jo­wych (TSI SRT)
  • oraz w zakre­sie pod­sys­te­mów „Ste­ro­wa­nie” sys­temu kolei w Unii Euro­pej­skiej (TSI CCS).

Nowe roz­po­rzą­dze­nie doty­czące tech­nicz­nej spe­cy­fi­ka­cji inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści obo­wią­zuje od 1 stycz­nia 2015 r. i w swym zakre­sie zawiera normy odno­szące się do  zdol­no­ści sys­temu kolei do zapew­nie­nia bez­piecz­nego i nie­prze­rwa­nego prze­jazdu pocią­gów speł­nia­ją­cych wyma­gany sto­pień wydaj­no­ści tych linii. Zdol­ność ta zależy od warun­ków praw­nych, tech­nicz­nych oraz ope­ra­cyj­nych, które muszą być wypeł­nione celem speł­nie­nia zasad­ni­czych wymagań.

Ozna­cza to, że inte­ro­pe­ra­cyjny tabor może poru­szać się po inte­ro­pe­ra­cyj­nej infra­struk­tu­rze kole­jo­wej i prze­miesz­czać pomię­dzy sie­ciami kole­jo­wymi poszcze­gól­nych państw bez koniecz­no­ści zatrzy­my­wa­nia się na gra­ni­cach, bez koniecz­no­ści wymiany loko­mo­tyw na gra­ni­cach, bez koniecz­no­ści zmiany maszy­ni­stów na gra­ni­cach, bez potrzeby wyko­ny­wa­nia przez maszy­ni­stów jakich­kol­wiek czyn­no­ści spe­cy­ficz­nych dla danej infrastruktury.

Ww. pojazdy IMPULS zostaną prze­ka­zane woje­wódz­twu mało­pol­skiemu na mocy umowy z Newag S.A., pod­pi­sa­nej 30 marca br. na dostawę 12 pojaz­dów szy­no­wych. Sądecka firma wypro­du­kuje nowo­cze­sne elek­tryczne zespoły trak­cyjne, które jesz­cze w tym roku tra­fią na mało­pol­skie trasy kole­jowe. Ofi­cjalna uro­czy­stość prze­ka­za­nia pojaz­dów odbę­dzie się 28 listo­pada na Dworcu Głów­nym w Nowym Sączu. War­tość zamó­wio­nego taboru to  pra­wie 300 mln zł brutto.

Umowa zakłada, że Newag dostar­czy 6 pojaz­dów do końca listo­pada br. (4 składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz 2 szt. 4-członowych EZT Impuls 31WE) oraz zapewni kom­plek­sową obsługę gwa­ran­cyjną, ser­wis i utrzy­ma­nie. Nowe pojazdy będą mogły obsłu­gi­wać pasa­że­rów już w grud­niu br. Pozo­stałe 6 skła­dów zosta­nie dostar­czone do 15 lutego 2017 r. Samo­rząd woje­wódz­twa może sko­rzy­stać rów­nież z tzw. prawa opcji i zaku­pić dodat­kowe pojazdy.