Aktualności

Newag naprawi 110 wagonów PKP IC

PKP Inter­city roz­strzy­gnęło prze­targ na wyko­na­nie napraw rewi­zyj­nych 271 wago­nów oso­bo­wych, 110 z nich naprawi NEWAG S.A..

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wyko­na­nie napraw w zakre­sie prac czwar­tego poziomu utrzymania. Usługa obej­mie prze­gląd, naprawę lub wymianę zespo­łów i pod­ze­spo­łów połą­czoną z czę­ścio­wym ich demon­ta­żem. Wyko­nana zosta­nie  naprawa lub wymiana ele­men­tów zuży­tych wcho­dzą­cych w skład wago­nów osobowych.

“Jeste­śmy zado­wo­leni z faktu, że wyko­namy naprawy pojaz­dów dla PKP Inter­city” – mówi Józef Micha­lik, Dyrek­tor Mar­ke­tingu Newagu – szcze­gól­nie waż­nym jest to, że nasza praca poprawi bez­pie­czeń­stwo i kom­fort jazdy podróż­nych w Pol­sce.

NEWAG zło­żył naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę na 110 z dwu­stu sie­dem­dzie­się­ciu jeden prze­zna­czo­nych do naprawy wago­nów. Na wyko­na­nie zamó­wie­nia ma 18 miesięcy.

Prze­targ podzie­liły mię­dzy sie­bie NEWAG i Pesa. Oprócz nich w prze­targu wystar­to­wały  firmy H. Cegielski-FPS, TS Opole, oraz cze­ska Janoza. TS Opole i Janoza, zostały wyklu­czone z postę­po­wa­nia, a Cegiel­skiemu nie udało się wygrać żadnego zada­nia w przetargu.