Aktualności

NEWAG nagrodzony statuetką Ziarnko Gorczycy

W sobotę 11 lutego 2017 r. w Mało­pol­skim Cen­trum Kul­tury Sokół w Nowym Sączu odbyła się wyjąt­kowa gala ple­bi­scytu Ziarnko Gor­czycy 2017, pod­czas któ­rej zostały wrę­czone sta­tu­etki przy­zna­wane za dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną, wspar­cie i empa­tię dla innych osób, a także pomoc dla ini­cja­tyw społecznych.

NEWAG S.A. został lau­re­atem tego­rocz­nej edy­cji ple­bi­scytu w kate­go­rii firma/stowarzyszenie. Spe­cjalną sta­tu­etkę i tytuł Przy­ja­ciela Ziarnka Gor­czycy otrzy­mali Joanna Wal­ter — Pre­zes Perły Połu­dnia oraz Tomasz Ćwikow­ski — Pre­zes firmy Erbet z Nowego Sącza.

Galę ple­bi­scytu pro­wa­dziła dyrek­tor Insty­tutu Europa Kar­pat Mał­go­rzata Broda, nato­miast nagrody i spe­cjalne sta­tu­etki wrę­czyli: Leszek Zegzda — czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego oraz Pre­zes Sądec­kiego Hospi­cjum, Bożena Jawor — prze­wod­ni­cząca Rady Mia­sta Nowego Sącza, Maciej Kurp — Pre­zes Związku Sąde­czan oraz  Antoni Mal­czak dyrek­tor MCK SOKÓŁ.

Lau­re­aci zostali wyło­nieni za sprawą gło­so­wa­nia, które odbyło się za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej Sądec­kiego Hospi­cjum, a także za sprawą Kapi­tuły Nagrody.

Sobotni wie­czór oprócz ofi­cjal­nej gali uświet­niony został kon­cer­tem Mate­usza Ziółko oraz licy­ta­cją obrazu autor­stwa arty­sty pla­styka Ryszarda Miłka, póź­niej zaś uczest­nicy wyda­rze­nia udali się na cha­ry­ta­tywny bal orga­ni­zo­wany w Hotelu Ibis Sty­les w Nowym Sączu. Dochód z tego wie­czoru prze­zna­czony został na wspar­cie Sądec­kiego Hospicjum.

Orga­ni­za­to­rami ple­bi­scytu Ziarnko Gor­czycy 2017 byli: Pre­zy­dent Mia­sta Nowego Sącza, Woje­wódz­two Mało­pol­skie, Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Cho­rych Sądec­kie Hospi­cjum, Zwią­zek Sąde­czan, Mało­pol­skie Cen­trum Kul­tury SOKÓŁ, Insty­tut Europa Kar­pat i Towa­rzy­stwo Gim­na­styczne SOKÓŁ.