Aktualności

NEWAG na kolejnym etapie cyfryzacji z rozwiązaniami Autodesk

NEWAG opty­ma­li­zuje pro­ces projektowo-produkcyjny dzięki zasto­so­wa­niu sys­temu PDM Auto­desk Vault i jego inte­gra­cji z sys­te­mem ERP.

Inte­gra­cja sys­temu do zarzą­dza­nia doku­men­ta­cją pro­jek­tową i sys­temu ERP jest klu­czo­wym eta­pem cyfry­za­cji pro­cesu pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji w NEWAG. Powią­za­nie tych obsza­rów umoż­li­wia m.in. zre­du­ko­wa­nie czasu wpro­wa­dza­nia struk­tur o 40%, auto­ma­tyczne zle­ca­nie zmian, pełną kon­trolę nad danymi pocho­dzą­cymi z róż­nych dzia­łów oraz mini­ma­li­za­cję liczby błę­dów. Efek­tem koń­co­wym dla NEWAG jest skró­ce­nie czasu roz­po­czę­cia pro­duk­cji pojazdu. Wspar­cie w zakre­sie wdro­że­nia opro­gra­mo­wa­nia zapew­nia Auto­ry­zo­wany Part­ner Auto­desk – P.A. NOVA S.A.

NEWAG od wielu lat sku­tecz­nie wdraża stra­te­gię digi­ta­li­za­cji. „Cały pro­ces two­rze­nia, pro­jek­to­wa­nia pojazdu szy­no­wego reali­zu­jemy w postaci cyfro­wej, dzięki czemu możemy bar­dzo pre­cy­zyj­nie ste­ro­wać pro­duk­cją – zapew­niać odpo­wied­nią jakość mate­ria­łów i ich dostęp­ność w stre­fie zamó­wień. Wszyst­kie czę­ści, z któ­rych składa się pojazd, są wymo­de­lo­wane w postaci cyfro­wej” – mówi Maciej Górow­ski, Kie­row­nik Działu Badań i Roz­woju, NEWAG IP Mana­ge­ment, Grupa NEWAG.

Impuls II – pełna digi­ta­li­za­cja pro­cesu projektowo-produkcyjnego

Elek­tryczne pojazdy Impuls II, zapro­jek­to­wane i wypro­du­ko­wane w Nowym Sączu dla wło­skiego prze­woź­nika, to przy­kład wyko­rzy­sta­nia cyfro­wych danych do opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów w NEWAG. Jedna z czo­ło­wych firm kole­jo­wych w Pol­sce wyko­rzy­stuje w codzien­nej pracy zestaw Pro­duct Design & Manu­fac­tu­ring Col­lec­tion firmy Auto­desk. Zin­te­gro­wane sys­temy PDM – Auto­desk Vault i ERP umoż­li­wiają efek­tywne zarzą­dza­nie danymi na pozio­mie róż­nych dzia­łów, w tym ponad 200 oso­bo­wego działu pro­jek­to­wego, działu tech­no­lo­gicz­nego, pro­duk­cyj­nego, a także zaku­pów i sprze­daży. Rezul­taty inte­gra­cji oce­niają przed­sta­wi­ciele NEWAG w fil­mie dostęp­nym na kanale youtube.

Auto­desk dostar­cza opro­gra­mo­wa­nie dla ludzi, któ­rzy two­rzą. Jeżeli kie­dy­kol­wiek pro­wa­dzi­łeś spor­towy samo­chód, podzi­wia­łeś impo­nu­jący wie­żo­wiec, uży­wa­łeś smart­fona lub oglą­da­łeś wspa­niały film, bar­dzo moż­liwe, że doświad­czy­łeś tego, nad czym pra­cują miliony klien­tów Auto­desk na całym świe­cie. Twórz, co tylko chcesz, z Auto­desk. Wię­cej infor­ma­cji na www.autodesk.pl

P.A. NOVA S.A., od 25 lat part­ner firmy Auto­desk, dostar­cza inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia infor­ma­tyczne dla przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych oraz biur pro­jek­to­wych w całej Euro­pie. Firma posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w two­rze­niu dedy­ko­wa­nych apli­ka­cji wspo­ma­ga­ją­cych pro­ces two­rze­nia, opar­tych na pro­gra­mach Auto­desk. P.A. NOVA posiada zaawan­so­wane Cen­trum Badawczo-Rozwojowe pro­wa­dzone na potrzeby usług badawczo-projektowych z obsza­rów urba­ni­styki, archi­tek­tury, budow­nic­twa, inży­nie­rii odwrot­nej, budowy maszyn i auto­ma­ty­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cji. Wię­cej infor­ma­cji na www.panova.pl