Aktualności

NEWAG Innowatorem Wprost 2012

Podob­nie jak w ubie­głym roku, „Wprost” przy­go­to­wał ran­king opie­ra­jąc się na liście 500 naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych firm w Pol­sce opra­co­wa­nej przez zespół naukow­ców z Insty­tutu Nauk Eko­no­micz­nych PAN.

Na jej pod­sta­wie “Wprost” doko­nał wyboru firm, które uznał za lide­rów inno­wa­cji w wybra­nych, klu­czo­wych jego zda­niem naj­bar­dziej przy­szło­ścio­wych sek­to­rach gospodarki.

Sek­tory te to far­ma­cja, ener­ge­tyka, prze­mysł, budow­nic­two, usługi dla biz­nesu, media i tele­ko­mu­ni­ka­cja oraz budownictwo.

Tygo­dnik “Wprost” wyróżnił sta­tu­et­kami Inno­wa­tora 2012 przed­sta­wi­cieli 21 firm — a w tym naszą firmę NEWAG.
Uro­czy­sta gala odbyła się w Pałacu na Wyspie w Łazien­kach Kró­lew­skich w Warszawie.
W gro­nie naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych firm nagro­dzo­nych przez „Wprost” zna­leźli się także przed­sta­wi­ciele branży prze­my­sło­wej, gdzie pośród wielu firm, bry­lo­wał Newag – pro­du­cent wago­nów i loko­mo­tyw z Nowego Sącza.
“Wspól­nie z firmą Sie­mens w ramach kon­sor­cjum dostar­czy nowo­cze­sne i  ener­go­osz­czędne pojazdy do Metra War­szaw­skiego. – Star­tem w nowo­cze­sność była dla nas pry­wa­ty­za­cja w 2006 r. oraz w sumie ryzy­kowna decy­zja, że zamiast na remon­tach taboru kole­jo­wego chcemy się sku­pić na budo­wie port­fo­lio wła­snych loko­mo­tow i wago­nów, tram­wa­jów i innych pojaz­dów szy­no­wych. Dziś zatrud­niamy 200 inży­nie­rów, a nasza naj­now­sza loko­mo­tywa wie­lo­sys­te­mowa wzbu­dza wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie rynku” – mówił pod­czas wrę­cze­nia nagrody Zbi­gniew Konie­czek, pre­zes Newagu.
“Inwe­sto­wa­nie w inno­wa­cyjne pro­dukty pozwala nam zaist­nieć na zagra­nicz­nych ryn­kach, gdzie kon­ku­ru­jemy z lide­rami branży na świe­cie” – dodał.