Aktualności

Newag i Bombardier planują długoletnią wspólpracę

W pierw­szym dniu Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Inno­Trans 2014, firmy NEWAG S.A. i Bom­bar­dier A.G. pod­pi­sały list inten­cyjny — Memo­ran­dum of Under­stan­ding.  Doty­czy on dłu­go­ter­mi­no­wej współ­pracy przy roz­woju, pro­duk­cji i sprze­daży pojaz­dów szynowych.

Chcemy połą­czyć mło­dość z doświad­cze­niem – powie­dział Pre­zes Konie­czek po pod­pi­sa­niu doku­mentu, nato­miast Die­ter John z Bom­bar­diera stwier­dził, że tak naprawdę  wspól­nie możemy robić  wszystko, ważne aby oby­dwie strony czer­pały z tego satys­fak­cję i wymierne korzy­ści. Poro­zu­mie­nie nie łączy firm na jedno przed­się­wzię­cie, ma cha­rak­ter trwały i dłu­go­letni. Razem możemy być bar­dziej kon­ku­ren­cyjni— dodał.

W pod­pi­sa­niu poro­zu­mie­nia uczest­ni­czył wice­mi­ni­ster Infra­struk­tury i Roz­woju Zbi­gniew Kle­packi. —Newag to bar­dzo ważna pol­ska firma. Bom­bar­dier to co prawda spółka zagra­niczna, ale od wielu lat obecna w naszym kraju. Rząd, który repre­zen­tuje zrobi wszystko, by wam w tej współ­pracy pomóc – powiedział.