Aktualności

NEWAG Gliwice nagrodzony Cezarem Śląskiego Biznesu

Pre­sti­żowe wyróż­nie­nia wrę­czono biz­nes­me­nom i poli­ty­kom pod­czas wiel­kiej gali Busi­ness Cen­tre Club, która odbyła się w nie­dzielę 31 sierp­nia 2014 r., na tere­nach Zameczku Myśliw­skiego Promnice.

NEWAG Gli­wice wyróż­niony  został za bar­dzo dobre wyniki finan­sowe oraz duże zaan­ga­żo­wa­nie w dzia­łal­ność spo­łeczną pra­cow­ni­ków firmy. Nagrodę ode­brał Bar­tosz Krze­miń­ski, Pre­zes Zarządu Spółki.

Cezar Śląskiego Biz­nesu to wyjąt­kowe wyróż­nie­nie dla lide­rów śląskiego biz­nesu oraz wyraz uzna­nia dla osią­gnięć ich firm. Celem tego kon­kursu jest pro­mo­wa­nie rodzi­mego biz­nesu oraz regio­nal­nej przed­się­bior­czo­ści poprzez wyło­nie­nie naj­lep­szych firm regionu śląskiego.

Gala jest naj­więk­szym przed­się­wzię­ciem medial­nym Loży Kato­wic­kiej BCC. Gro­ma­dzi elity inte­lek­tu­alne, finan­sowe i poli­tyczne — to nie tylko spo­tka­nie towa­rzy­skie, ale forma współ­cze­snego współ­ist­nie­nia tych środo­wisk, nawią­za­nia współ­pracy mię­dzy nimi, forum wymiany poglą­dów, a także dosko­nała oka­zja do pro­mo­cji naj­lep­szych Firm regionu.

W uro­czy­sto­ści wzięli udział m.in. Adam Zdzie­bło, sekre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Infra­struk­tury i Roz­woju, przed­sta­wi­ciele władz woje­wódz­twa: Piotr Litwa, woje­woda śląski i Miro­sław Sekuła, mar­sza­łek woj. śląskiego

Pod­czas Gali odzna­czeni zostali:

Odznaki Hono­rowe za Zasługi dla Woje­wódz­twa Śląskiego

Firmy:
Beta­Med SA
Doosan Bab­cock Energy Pol­ska sp. z o.o.
EP Cen­trum Finan­sowe sp. z o.o.

Osoby:
Wacław Będ­kow­ski – pre­zes Zarządu Pol­ski Koks SA
Paweł Busz­man – pre­zes Zarzą­du­Ame­ri­can Heart of Poland SA
Sła­wo­mir Nale­wajka – pre­zes Zarządu Bom­bar­dier Trans­por­ta­tion (ZWUS) Pol­ska sp. z o.o.
Zbi­gniew Szka­rad­nik – pre­zes Zarządu 3S SA
Jerzy Widu­chow­ski — spe­cja­li­sta orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii narządu ruchu, spe­cja­li­sta medy­cyny spor­to­wej

Sta­tu­etka:
Beta­Med SA
Azis – Mining Service sp. z o.o.
Busi­ness Cen­ter 1 sp. z o.o.
Newag Gli­wice SA

Dia­ment:
Ame­ri­can Heart of Poland SA

Złoty Dia­ment:
Bom­bar­dier Trans­por­ta­tion (ZWUS) Pol­ska sp. z o.o.
BSPiR Energoprojekt-Katowice SA

Sta­tu­etka spe­cjalna:
Elż­bieta Bień­kow­ska

Człon­ko­stwa hono­rowe:
Prof. dr hab. Leszek Żabiń­ski – rek­tor Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Kato­wice
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kar­bow­nik – rek­tor Poli­tech­niki Śląskiej