Aktualności

Newag dostarczy trójczłonowy EZT dla podkarpackiego

W pią­tek, 7.06.2013 Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza odda­liła w cało­ści odwo­ła­nie Pesy i to Newag wypro­du­kuje nowy pojazd dla woje­wódz­twa podkarpackiego.

30 kwiet­nia 2013 roku, na prze­targ ogło­szony (21.02.2013) przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego wpły­nęły 2 oferty, jedna z nowo­są­dec­kiego Newagu, druga z byd­go­skiej Pesy.

Przy wybo­rze ofert Urząd Mar­szał­kow­ski brał pod uwagę trzy kry­te­ria: 70% sta­no­wiła cena, 20% stawka brutto za wyko­na­nie usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, a 10% okres udzie­lo­nej gwa­ran­cji. Pesa zaofe­ro­wała dłuż­szy okres gwa­ran­cji (62 mie­siące wobec 60 mie­sięcy Newagu) oraz stawkę za wyko­na­nie usługi utrzy­ma­nia pojazdu na pozio­mie zale­d­wie 1 gro­sza za kilo­metr, gdy Newag wyce­nił usługę utrzy­ma­nia na 3,69 zł brutto. Nowo­są­decki pro­du­cent zaofe­ro­wał pojazd wraz z usługą utrzy­ma­niową (do prze­biegu 1 mln kilo­me­trów w cenie 19 926 000 zł brutto. Oferta kon­ku­ren­cyj­nej firmy zamknęła się w kwo­cie 21 166 000,00 zł brutto. Urząd Mar­szał­kow­ski prze­zna­czył na reali­za­cję zamó­wie­nia kwotę 20 340 379, 87 zł brutto.
Po wni­kli­wej ana­li­zie, Urząd Mar­szał­kow­ski wybrał ofertę Newagu, odrzu­ca­jąc ofertę kon­ku­ren­cyj­nej firmy, która kwe­stio­nu­jąc decy­zję Urzędu wnio­sła odwo­ła­nie do KIO.Jednak KIO w cało­ści odda­liła jej odwołanie.
Jesz­cze w tym roku na tory woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego wyje­dzie trój­czło­nowy EZT z rodziny Impuls. Pociąg będzie użyt­ko­wany przez Pod­kar­packi Zakład Prze­wo­zów Regio­nal­nych w Rze­szo­wie do pro­wa­dze­nia pocią­gów o śred­nio­do­bo­wym prze­biegu w prze­dziale 350 — 500 km.