Aktualności

Newag dostarczy nowy pociąg dla województwa warmińsko-mazurskiego

Kli­ma­ty­za­cja, bez­prze­wo­dowy inter­net oraz gniazdka elek­tryczne to udo­god­nie­nia, które doceni każdy podró­żu­jący kole­jami. Newag S.A. wypro­du­kuje kolejny nowo­cze­sny pociąg elek­tryczny do obsługi połą­czeń regio­nal­nych woje­wódz­twa warmińsko-mazurskiego.

Prze­targ na dostar­cze­nie dwu­czło­no­wego pojazdu wygrał  Newag S.A., który przed­sta­wił ofertę korzyst­niej­szą od byd­go­skiej Pesy.

„Dla Newagu jest to podwójny debiut – mówi Pre­zes Konie­czek – WE37 jest  pierw­szym dwu­czło­no­wym elek­trycz­nym zespo­łem trak­cyj­nym z rodziny Impuls jaki wypro­du­ku­jemy w Nowym Sączu. Jest to też pierw­sza reali­za­cja dla Urzędu Mar­szał­kow­skiego woje­wódz­twa warmińsko-mazurskiego”.
Dwu­czło­nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny to naj­now­szy pro­dukt spółki. Roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne bazują na wypro­du­ko­wa­nym przez NEWAG pojeź­dzie z rodziny „Impuls”, który jako pierw­szy w Pol­sce prze­kro­czył pręd­kość 211 km/h. W pojeź­dzie zasto­so­wane zostały naj­no­wo­cze­śniej­sze pod­ze­społy i roz­wią­za­nia tech­niczne – doty­czy to w szcze­gól­no­ści układu napę­do­wego oraz sys­te­mów sterowania
Nowy pociąg kosz­to­wać będzie bli­sko 13 mln zło­tych, a pasa­że­ro­wie sko­rzy­stają z niego już od początku 2015 roku.
15 maja 2013 w Olsz­ty­nie Pre­zes Newag S.A.- Zbi­gniew Konie­czek, Wice Pre­zes — Wie­sław Piwo­war, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa — Jacek Pro­tas oraz Czło­nek zarządu — Witold Wró­blew­ski  pod­pi­sali umowę na dostawę pojazdu.