Aktualności

NEWAG dostarczy kolejne IMPULSy dla Kolei Dolnośląskich

W dniu dzi­siej­szym na Dworcu Głów­nym we Wro­cła­wiu została pod­pi­sana umowa pomię­dzy firmą Koleje Dol­no­ślą­skie S.A. a  Newag S.A.

W spo­tka­niu udział wzięli — Mar­sza­łek Dol­nego Śląska — Cezary Przy­byl­ski, Czło­nek Zarządu Dol­nego Śląska – Jerzy Micha­lak, Pre­zes Kolei Dol­no­ślą­skich – Piotr Rachwal­ski oraz Pre­zes NEWAG S.A. – Zbi­gniew Konieczek.

Pod­pi­sany kon­trakt gwa­ran­tuje dostawę 11 pię­cio­czło­no­wych pojaz­dów typu 45WE. War­tość inwe­sty­cji opiewa na kwotę 266,5 mln zło­tych brutto.  Pojazdy wyru­szą na dol­no­ślą­skie tory koń­cem roku 2017.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls są pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, opcjo­nal­nie w auto­maty do sprze­daży bile­tów oraz kasow­niki bile­towe. Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, windy, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków  i rowerów.