Aktualności

NEWAG będzie ogrzewany przez MPEC, umowa o współpracy została podpisana.

W dniu dzi­siej­szym  została pod­pi­sana umowa pomię­dzy Miej­skim Przed­się­bior­stwem Ener­ge­tyki Ciepl­nej Sp. z o.o. a NEWAG S.A., na mocy któ­rej to MPEC sta­nie się dostawcą cie­pła i ogrze­wa­nia. Kotłow­nia zaś miesz­cząca się na tere­nie NEWAG zosta­nie wyga­szona. Sym­bo­licz­nym momen­tem pod­czas tego wyda­rze­nia było znie­sie­nie komina dotych­cza­so­wej kotłowni przy NEWAG. Uro­czy­sto­ści towa­rzy­szył Mini­ster Finan­sów  Wie­sław Jan­czyk oraz Pre­zy­dent Mia­sta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Pod­łą­cze­nie do sieci przez firmę NEWAG pozwoli na zaosz­czę­dze­nie ponad dwu­dzie­stu tysięcy ton węgla rocz­nie, które były spa­lane przez wewnętrzną kotłow­nie zapew­nia­jącą cie­pło pra­cow­ni­kom firmy. Inwe­sty­cja opie­wa­jąca na kwotę miliona zło­tych, zakła­dała prze­bu­dowę całej sieci cie­płow­ni­czej firmy, która teraz będzie zarzą­dzana przez MPEC. Połą­cze­nie supe­kro­tłowni MPEC z wymien­ni­kow­nią cie­pła w Newagu zapewni pół­ki­lo­me­trowa magi­strala. Newag stał się odbiorcą około pięt­na­stu pro­cent peł­nej mocy kotłów, a poprzez firmę moż­liwe stało się przej­ście z ruro­cią­gami do prze­my­sło­wych tere­nów mia­sta, tj. rejon ulic 29-Listopada, Zie­lo­nej i Węgierskiej.

Dzia­ła­nia te wiążą się nie tylko z opty­ma­li­za­cją kosz­tów ogrze­wa­nia, ale przede wszyst­kim ogra­ni­cza­niem emi­sji pyłów do atmos­fery. Nowy Sącz zlo­ka­li­zo­wany jest w Kotli­nie Sądec­kiej, którą dookoła oka­lają pasma gór­skie i pogó­rza, które ogra­ni­czają swo­bodną cyr­ku­la­cję powie­trza. Dziś bowiem zapy­le­nie jest jed­nym z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów miasta.