Aktualności

NEVELO zostaje w Krakowie do końca 2013 roku

Do końca 2013 roku pro­to­ty­powy tram­waj NEWAG S.A. będzie testo­wany w Krakowie.

Począt­kowo umowa prze­wi­dy­wała eks­plo­ata­cję tram­waju do 22.09.2013, jed­nak zale­żało nam bar­dzo testach Nevelo w okre­sie jesienno-zimowym” — mówi Józef Micha­lik, Dyrek­tor Mar­ke­tingu. “Zarząd MPK wyra­ził zgodę, dzięki czemu mamy szansę na zdo­by­cie dodat­ko­wego doświadczenia”.

Nevelo jest testo­wany w Kra­ko­wie od 25.06.2013 i w więk­szo­ści zbiera dobre opinie.