Aktualności

Nevelo — pierwszy tramwaj z Newagu

Już jutro, po uli­cach Kra­kowa jeź­dzić zacznie tram­waj nowo­są­dec­kiego  Newagu.  Zapro­jek­to­wany i wyko­nany dzięki wspar­ciu finan­so­wemu Naro­do­wego Cen­trum Badań  i Roz­woju w ramach pro­gramu Ini­Tech,  jest pro­to­ty­pem tram­waju  nowej generacji.

Firma Newag  kon­se­kwent­nie reali­zuje stra­te­gię roz­woju,  z roku na rok, roz­sze­rza­jąc  ofertę pro­duk­tową firmy. Dywer­sy­fi­ku­jąc dzia­łal­ność, w ramach pro­jektu „Opra­co­wa­nie tram­waju nowej gene­ra­cji na potrzeby trans­portu miej­skiego” , Newag wypro­du­ko­wał  pojazd, który wyróż­niać mają  niskie  koszty eks­plo­ata­cji przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu wyso­kiego kom­fortu jazdy dla pasażera.

Nevelo, bo tak nazywa się pierw­szy tram­waj Newagu to w cało­ści nowa kon­struk­cja. Zasto­so­wano w nim inno­wa­cyjny układ zawie­sze­nia –  2 człony skrajne, każdy z nich oparty na jed­nym wózku napę­do­wym połą­czono prze­gu­bowo z czło­nem środ­ko­wym opar­tym na dwóch wóz­kach tocz­nych. Odpo­wied­nie roz­miesz­cze­nie spe­cjal­nie skon­stru­owa­nych skręt­nych wóz­ków napę­do­wych i tocz­nych pro­wa­dzi do zmniej­sze­nia naci­sku poszcze­gól­nych osi na tor, redu­ku­jąc zuży­wa­nie się szyn i kół. Roz­wią­za­nie to  obniży koszty eks­plo­ata­cji pojazdu  oraz utrzy­ma­nia infra­struk­tury. Zasto­so­wa­nie kół, z gumo­wymi, ela­stycz­nymi prze­kład­kami  i obrę­czą, zapewni  wysoki kom­fort jazdy oraz ogra­ni­czy poziom hałasu. Nowo­cze­sny  układ napę­dowy z elek­tro­nicz­nie ste­ro­wa­nymi sil­ni­kami prądu prze­mien­nego, da moż­li­wość zwrotu ener­gii  do sieci trak­cyj­nej, co ponow­nie pozwoli na  obni­że­nie kosz­tów eks­plo­ata­cji.  Pojazd jest przy­sto­so­wany do wdro­że­nia układu gro­ma­dze­nia ener­gii opar­tego na superkondensatorach.

Nevelo  to trój­czło­nowy, prze­gu­bowy, jed­no­kie­run­kowy i w cało­ści nisko­po­dło­gowy pojazd. Ma kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, sys­temy moni­to­ringu i infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Jed­no­ra­zowo może prze­wieźć do 235 osób w tym 60 na miej­scach sie­dzą­cych. Jest  przy­sto­so­wany do prze­wo­że­nia osób nie­peł­no­spraw­nych dzięki zasto­so­wa­niu elek­trycz­nej rampy inwa­lidy. Posiada spe­cjalne, dru­gie drzwi dla matki z dziec­kiem. Jest to pierw­szy w Pol­sce, tram­waj w któ­rym w kabi­nie motor­ni­czego zasto­so­wano zwięk­sza­jącą widocz­ność, pano­ra­miczną szybę.

Już od naj­bliż­szego wtorku miesz­kańcy Kra­kowa będą mogli oce­nić,  jak sądecki tram­waj spra­wuje się w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Pojazd udo­stęp­niony nie­od­płat­nie kra­kow­skiemu MPK,  testo­wany będzie do końca 22 wrze­śnia  br.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany jest ze środ­ków Naro­do­wego Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach przed­się­wzię­cia Ini­Tech . Kwota dofi­nan­so­wa­nia to 4 924 000,00 PLN.