Aktualności

Największy kontrakt Newagu w 2014 roku podpisany

W dniu dzi­siej­szym pod­pi­sana została umowa na dostawę 12 pię­cio­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych o war­to­ści 257 272 950 zł brutto. Oprócz dostawy pojaz­dów umowa gwa­ran­tuje świad­cze­nie usług ser­wi­so­wych, dostawę pakietu pozde­rze­nio­wego, a także prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków prze­woź­nika. Pierw­sze  Impulsy prze­ka­zane zostaną  Kole­jom Mazo­wiec­kim  już w II kwar­tale 2015 r.

Nowo­cze­sne Impulsy, które wyjadą na tory w bar­wach Kolei Mazo­wiec­kich, to pię­cio­czło­nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne o wydaj­nym, ener­go­osz­częd­nym napę­dzie i wyso­kim stan­dar­dzie wykoń­cze­nia wnętrz. Każdy z zamó­wio­nych  skła­dów będzie mieć po 206 miejsc sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym oraz po 325 miejsc sto­ją­cych.  Dla pasa­że­rów prze­wi­dziano sze­reg udo­god­nień; każdy z pojaz­dów wypo­sa­żony będzie w kli­ma­ty­za­cję, wi-fi, gniazdka elek­tryczne, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz inter­com. Prze­wi­dziano także dodat­kową prze­strzeń na więk­szy bagaż.

Jest to naj­więk­szy kon­trakt, jaki pod­pi­sa­łem w tym roku. Za rok o tej porze Koleje Mazo­wiec­kie dys­po­no­wały będą
12 nowo­cze­snymi Impul­sami
 – powie­dział  Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A. – Dodam, że będą to pierw­sze pię­cio­czło­nowe Impulsy 45WE wypro­du­ko­wane w Newagu. Dzięki tej umo­wie roz­sze­rzamy nasze port­fo­lio pro­duk­towe.

Duży nacisk poło­żono na wygodę podró­żo­wa­nia osób nie­peł­no­spraw­nych. Oprócz spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych miejsc dla pasa­że­rów poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, do dys­po­zy­cji  będą  urzą­dze­nia uła­twia­jące wjazd do pociągu oraz spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety. Dla osób podró­żu­ją­cych z małymi dziećmi dostępny będzie przewijak.

Kom­fort pasa­że­rów jest dla nas prio­ry­te­tem – a ten nie­wąt­pli­wie uza­leż­niony jest od ilo­ści pojaz­dów, jakimi dys­po­nu­jemy – dla­tego zro­bi­li­śmy wszystko, by doszło do reali­za­cji tak istot­nego w stra­te­gii spółki pro­jektu. Dzięki temu znacz­nie poprawi się kom­fort jazdy na linii, gdzie potrzeby prze­wo­zowe są naj­więk­sze – powie­dział Artur Radwan, pod­pi­su­jąc umowę z pre­ze­sem Newagu.

Pociągi będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Pierw­sze pojazdy wyjadą na tory w II kwar­tale 2015 r. i zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na jed­nej z linii, gdzie potoki podróż­nych są naj­więk­sze, tj. linii nr 1. Koszt zamó­wie­nia to ponad 257 mln zł brutto.