Aktualności

“Naj­lep­sze i najpiękniejsze”

O tych Impul­sach, Robert Zabor­ski, dyrek­tor Prze­wo­zów Regio­nal­nych oddz. Kielce powie­dział kie­dyś  “to naj­lep­sze i naj­pięk­niej­sze pociągi do obsługi ruchu pasa­żer­skiego jakie w tej chwili jeż­dżą po torach”.
Od wczo­raj wszyst­kie zamó­wione przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Świętokrzyskiego, Impulsy 36WEa wożą już pasa­że­rów. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć.