Aktualności

Modernizacja stu lokomotyw SM42 dla PKP Cargo

Dnia 12 kwiet­nia 2011r. w sie­dzi­bie PKP Cargo została pod­pi­sana umowa mię­dzy PKP Cargo S.A. a Newag S.A. na moder­ni­za­cję 100 szt. loko­mo­tyw serii SM42.

Pod­pi­sana umowa doty­czy moder­ni­za­cji 100 loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM42, w okre­sie dwóch lat od pod­pi­sa­nia umowy. War­tość kon­traktu netto opiewa na sumę 314 mln zł.

Płat­ność ze strony PKP CARGO nastąpi w ratach, w cza­sie 5 lat od prze­ka­za­nia loko­mo­tywy do eks­plo­ata­cji. Jest to kon­ty­nu­acja moder­ni­za­cji roz­po­czę­tej w 2010 roku.

Udzie­la­jąc wywiadu dla Rynku Kole­jo­wego z ust Pre­zesa Konieczka można było usły­szeć: “Reali­za­cja tego kon­traktu dla PKP Cargo będzie dla nas zaszczy­tem. Cie­szymy się, że wspól­nie z lide­rem kole­jo­wego rynku logi­stycz­nego będziemy odbu­do­wy­wać pol­ski rynek loko­mo­tyw spalinowych.”


PKP Cargo S.A.jest naj­więk­szym w Pol­sce i dru­gim w Unii Euro­pej­skiej towa­ro­wym prze­woź­ni­kiem kole­jo­wym zarówno pod wzglę­dem prze­wie­zio­nej masy (w tonach), jak i wyko­na­nej pracy prze­wo­zo­wej (w tonokilometrach).

Każ­dego dnia PKP CARGO uru­cha­mia śred­nio około 1000 pocią­gów, obsłu­gu­jąc kilka tysięcy klien­tów. Pra­wie połowę zle­co­nych fir­mie usług sta­no­wią prze­wozy międzynarodowe.