Aktualności

Modernizacja 5 szt. SM48 na 16D dla LHS sp. z o.o.

W dniu dzi­siej­szym w War­sza­wie, została pod­pi­sana umowa mię­dzy PKP LHS sp. z o.o. a NEWAG S.A. na moder­ni­za­cję 5 loko­mo­tyw spa­li­no­wych SM48 dla Linii Hut­ni­czej Sze­ro­ko­to­ro­wej z sie­dzibą w Zamościu.

War­tość zawar­tej umowy wynosi 27 490 000,00 zł netto, a wyna­gro­dze­nie jed­nost­kowe za dostawę jed­nej szt. oko­mo­tywy wynosi 5 498 000,00 zł netto.
Osta­nia zmo­der­ni­zo­wana loko­mo­tywa ma zostać dostar­czona zama­wia­ją­cemu w pierw­szym kwar­tale 2013r.


PKP Linia Hut­ni­cza Sze­ro­ko­to­rowa spółka z o.o. roz­po­częła dzia­łal­ność z dniem 1 lipca 2001 roku.
Pod­sta­wowa dzia­łal­ność PKP LHS kon­cen­truje się w dwóch obszarach:

  •  Zarzą­dza­nie infra­struk­turą linii kole­jo­wej nr 65 w tym infra­struk­turą sta­cji kole­jo­wych, oraz budyn­ków i budowli zlo­ka­li­zo­wa­nych wzdłuż linii kole­jo­wej nr 65,
  •  Prze­wo­że­nie po linii kole­jo­wej nr 65 towa­rów w ramach usługi trak­cyj­nej oraz świad­cze­nia na rzecz nadaw­ców i odbior­ców ładun­ków sze­regu usług dodat­ko­wych, wią­żą­cych się z prze­wo­zami towarów.