Aktualności

Modernizacja 4 szt. EN57 dla Województwa Łódzkiego

W ubie­głym tygo­dniu nastą­piło ofi­cjalne prze­ka­za­nie pierw­szego z czte­rech zmo­der­ni­zo­wa­nych EN57 dla Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Łódzkiego w ramach pro­wa­dzo­nego przez Urząd postę­po­wa­nia na „moder­ni­za­cję 4 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych serii EN57”.

Pojazd dostar­czono w wyniku roz­strzy­gnię­cia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego z dnia 16.06.2011r, kiedy to oferta naszej firmy została wybrana jako naj­lep­sza, oraz w wyniku pod­pi­sa­nej w dniu 29.07.2011r. w Łodzi umowy, na moder­ni­za­cję 4 EZT dla Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Łódzkiego.

War­tość zawar­tej umowy wynosi 31 395 750,00 zł brutto, a ter­min reali­za­cji cało­ści przed­miotu umowy wynosi 390 dni od dnia podpisania.


Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Opol­skiego w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji odpo­wie­dzialny jest za orga­ni­za­cję regio­nal­nych kole­jo­wych prze­wo­zów pasa­żer­skich, w tym wybór prze­woź­nika wyko­nu­ją­cego regio­nalne kole­jowe prze­wozy pasa­żer­skie oraz uzgad­nia­nie pro­jek­tów umów z prze­woź­ni­kiem kole­jo­wym, uczest­nic­two w kon­sul­ta­cjach robo­czych z prze­woź­ni­kami na temat roz­kładu jazdy i warun­ków wyko­ny­wa­nia pasa­żer­skich prze­wo­zów kole­jo­wych, ana­liza i ocena roz­kła­dów jazdy, ana­liza i ocena wnio­sków doty­czą­cych likwi­da­cji linii kole­jo­wych i zawie­sza­nia prze­wo­zów pasa­żer­skich, bądź też uru­cha­mia­nia nowych połą­czeń kole­jo­wych, zakup taboru szynowego.