Aktualności

Modernizacja 4 EZT dla Województwa Łódzkiego

W postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia na moder­ni­za­cję 4 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych serii EN57, w dniu 16.06.2011r. oferta naszej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zama­wia­jący wska­zał cenę jako jedyne kry­te­rium wyboru oferty.

Zaofe­ro­wa­li­śmy wyko­na­nie przed­mio­to­wych moder­ni­za­cji za kwotę 31 395 750 zł brutto, otrzy­mu­jąc 100 punk­tów w kry­te­rium oceny Zamawiającego.

Przed­miot zamó­wie­nia jest współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódzkiego na lata 2007–2013.

Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia wynosi 390 dni od dnia pod­pi­sa­nia umowy.


Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Łódzkiego w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji odpo­wie­dzialny jest za orga­ni­za­cję regio­nal­nych kole­jo­wych prze­wo­zów pasa­żer­skich, w tym wybór prze­woź­nika wyko­nu­ją­cego regio­nalne kole­jowe prze­wozy pasa­żer­skie oraz uzgad­nia­nie pro­jek­tów umów z prze­woź­ni­kiem kole­jo­wym, uczest­nic­two w kon­sul­ta­cjach robo­czych z prze­woź­ni­kami na temat roz­kładu jazdy i warun­ków wyko­ny­wa­nia pasa­żer­skich prze­wo­zów kole­jo­wych, ana­liza i ocena roz­kła­dów jazdy, ana­liza i ocena wnio­sków doty­czą­cych likwi­da­cji linii kole­jo­wych i zawie­sza­nia prze­wo­zów pasa­żer­skich, bądź też uru­cha­mia­nia nowych połą­czeń kole­jo­wych, zakup taboru szynowego.

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Łódzkiego na lata 2007–2013 jest doku­men­tem ope­ra­cyj­nym, okre­śla­ją­cym główne kie­runki roz­woju woje­wódz­twa zmie­rza­jące m.in. do poprawy kon­ku­ren­cyj­no­ści gospo­dar­czej woje­wódz­twa, pro­mo­wa­nia zrów­no­wa­żo­nego roz­woju regio­nal­nego oraz zapew­nie­nia więk­szej spój­no­ści spo­łecz­nej, eko­no­micz­nej i prze­strzen­nej regionu.

RPO WŁ został zatwier­dzony przez Komi­sję Euro­pej­ską decy­zją z dnia 2 paź­dzier­nika 2007 r. w spra­wie przy­ję­cia w ramach pomocy wspól­no­to­wej pro­gramu ope­ra­cyj­nego Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego obję­tego celem „kon­wer­gen­cja” dla regionu Łódzkiego w Polsce.