Aktualności

Modernizacja 34 EN57 dla Kolei Mazowieckich

Dnia 8.11.2012 została pod­pi­sana umowa pomię­dzy Kole­jami Mazo­wiec­kimi, a kon­sor­cjum w skład któ­rego wcho­dzą Newag S.A i Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego „Mińsk Mazo­wiecki” S.A

War­tość kon­traktu wynosi 221 900 200, 00 zł netto.

Umowa obej­muje wyko­na­nie napraw 5 poziomu utrzy­ma­nia z moder­ni­za­cją 34 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych EN 57. Ter­min wyko­na­nia umowy to koniec 2013 roku.Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego “Mińsk Mazo­wiecki” Spółka Akcyjna 
to firma wcho­dząca w skład kon­sor­cjum PESA S.A. / ZNTK “Mińsk Mazo­wiecki” S.A., zaj­mu­jąca się prze­pro­wa­dza­niem prze­glą­dów, napraw i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego. Firma ser­wi­suje i moder­ni­zuje jed­nostki taboru szy­no­wego, poczy­na­jąc od tram­wa­jów i szy­no­bu­sów, a koń­cząc na elek­trycz­nych zespo­łach trak­cyj­nych i podzespołach

Spółka „Koleje Mazo­wiec­kie – KM” została powo­łana 29 lipca 2004 r. przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego (51% udzia­łów) i „PKP Prze­wozy Regio­nalne” sp. z o.o. (49% udzia­łów). Dzia­łal­ność prze­wo­zową roz­po­częła 1 stycz­nia 2005 r. 8 stycz­nia 2008 r. Nad­zwy­czajne Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków Kolei Mazo­wiec­kich wyra­ziło zgodę na zby­cie przez Wspól­nika Spółki – „PKP Prze­wozy Regio­nalne” sp. z o.o. wszyst­kich posia­da­nych udzia­łów Spółki na rzecz Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego. W efek­cie Samo­rząd Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego posiada 100% udzia­łów Spółki „Koleje Mazo­wiec­kie – KM”.