Aktualności

Modernizacja 30 lokomotyw dla PKP Cargo S.A.

Dnia 6 maja 2013 pod­pi­sana została umowa pomię­dzy PKP Cargo a Newag SA na moder­ni­za­cję 30 loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM 48 do loko­mo­tyw ST48 (15D).

Moder­ni­za­cja wyko­nana zosta­nie zgod­nie z zało­że­niami tech­nicz­nymi Newag S.A. tj. ostoja, ramy wóz­ków, sil­niki trak­cyjne, zbior­niki paliwa, urzą­dze­nia ciągowo-zderzne po wyko­na­nej napra­wie głów­nej zabu­do­wane zostaną cał­ko­wi­cie nowym nad­wo­ziem lokomotywy.

Wymie­niony zosta­nie sil­nik spa­li­nowy. Zabu­do­wane zostaną nowo­cze­sne pod­ze­społy mecha­niczne, pozwa­la­jące na znaczne zre­du­ko­wa­nie zuży­cie paliwa i oleju sil­ni­ko­wego, oraz nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i zasi­la­nia. Zmie­niony zosta­nie kształt kabiny maszy­ni­sty, która wypo­sa­żona będzie w dwa pul­pity ste­row­ni­cze po jed­nym dla każ­dego kie­runku jazdy, kli­ma­ty­za­cję, część socjalną wypo­sa­żoną w kuchenkę, lodówkę i umywalkę.

Moder­ni­za­cja spo­wo­duje znaczne pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści, zwięk­szy się moc loko­mo­tywy przy niskich kosz­tach obsługi bie­żą­cej.
Zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych pod­ze­spo­łów zmniej­sza­ją­cych zuży­cie paliwa i oleju sil­ni­ko­wego, zre­du­kuje szko­dli­wość loko­mo­tywy dla środo­wi­ska naturalnego.

Do prze­targu ogło­szo­nego przez PKP Cargo S.A. przy­stą­piły byd­go­ska Pesa i Newag, który przed­sta­wił korzyst­niej­szą ofertę.