Aktualności

Modernizacja 3 szt. EN57 dla Województwa Wielkopolskiego

W dniu dzi­siej­szym w Pozna­niu została pod­pi­sana umowa na moder­ni­za­cję 3 EZT dla Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego w ramach pro­wa­dzo­nego przez Urząd postę­po­wa­nia na „wyko­na­nie naprawy głów­nej wraz z moder­ni­za­cją 3 szt. EZT serii EN57”. Znak sprawy: DT.III.272.7.2011.

War­tość zawar­tej umowy wynosi 21 217 500,00 zł brutto.
Ter­min reali­za­cji przed­miotu umowy — 30 listo­pada 2011r.
Zakres moder­ni­za­cji zawiera się w zakre­sie obec­nie reali­zo­wa­nych moder­ni­za­cji dla Kolei Mazo­wiec­kich posze­rzo­nym o kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasażerskiej.


Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego w Pozna­niu jest apa­ra­tem pomoc­ni­czym Zarządu i Mar­szałka Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego. Urząd dzieli się na 24 depar­ta­menty, które przy wyko­ny­wa­niu swo­ich zadań współ­dzia­łają z Sej­mi­kiem i jego Komi­sjami, Zarzą­dem, woje­wódz­kimi samo­rzą­do­wymi jed­nost­kami orga­ni­za­cyj­nymi, admi­ni­stra­cją rzą­dową i samo­rzą­dową, orga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi i gospo­dar­czymi.
Depar­ta­ment Trans­portu jest odpo­wie­dzialny za kształ­to­wa­nie poli­tyki prze­strzen­nej Woje­wódz­twa. Jego głów­nym zada­niem jest przy­go­to­wy­wa­nie dla Mar­szałka oraz Zarządu Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego pro­jek­tów uzgad­nia­nia miej­sco­wych pla­nów oraz stu­diów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego gmin, a także pro­jek­tów decy­zji o warun­kach zabu­dowy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów oraz o loka­li­za­cjach inwe­sty­cji celu publicz­nego.
Ponadto Depar­ta­ment wyko­nuje zada­nia z zakresu dro­go­wnic­twa, ruchu dro­go­wego i bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym. W ich zakre­sie spra­wuje nad­zór nad dzia­łal­no­ścią Wiel­ko­pol­skiego Zarządu Dróg Woje­wódz­kich oraz Woje­wódz­kiego Ośrodku Ruchu Dro­go­wego, który nie tylko prze­pro­wa­dza egza­miny pań­stwowe dla kan­dy­da­tów na kie­row­ców wszyst­kich kate­go­rii, ale rów­nież pro­wa­dzi kursy dla zawo­do­wych kie­row­ców róż­nych spe­cja­li­za­cji, szko­le­nia z zakresu poprawy bez­pie­czeń­stwa na dro­gach i popu­la­ry­za­cji prze­pi­sów prawa o ruchu dro­go­wym oraz szko­le­nia dla kie­row­ców noto­rycz­nie naru­sza­ją­cych prze­pisy ruchu drogowego.