Aktualności

Modernizacja 21 EZT dla Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Trójmieście

W postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia na naprawę główną wraz z moder­ni­za­cją 21 sztuk elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (17 szt. EN57, 4 szt. EW58) oferta naszej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zama­wia­jący wska­zał cenę jako jedyne kry­te­rium wyboru oferty.

Zaofe­ro­wa­li­śmy wyko­na­nie przed­mio­to­wych moder­ni­za­cji za kwotę 139 217 550 zł netto, otrzy­mu­jąc 100 punk­tów w kry­te­rium oceny Zamawiającego.

Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia wynosi 12 mie­sięcy od dnia pod­pi­sa­nia umowy.


PKP Szybka Kolej Miej­ska w Trój­mie­ście Sp. z o.o. została utwo­rzona na mocy Aktu Zało­ży­ciel­skiego z dnia 22 grud­nia 2000r. i roz­po­czeła dzia­łal­ność jako samo­dzielny pod­miot prawa w dniu 01 lipca 2001 r., przej­mu­jąc zada­nia, pra­cow­ni­ków i mie­nie zli­kwi­do­wa­nego Zakładu Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w Trójmieście.

Szybka Kolej Miej­ska w Trój­mie­ście Sp. z o.o wyko­nuje regio­nalne kole­jowe prze­wozy pasa­żer­skie w woje­wódz­twie pomor­skim, na liniach kole­jo­wych zarzą­dza­nych przez PKP PLK S.A. Zarzą­dza i admi­ni­struje linią kole­jową nr 250 (Gdańsk Główny — Rumia), wyko­nu­jąc na tej lini kole­jo­wej prze­wozy pasażerskie.