Aktualności

Memorandum o współpracy w sferze kolejowego przemysłu maszynowego podpisane

Pod­czas dzi­siej­szej wizyty pre­mier Ewy Kopacz na Ukra­inie, w obec­no­ści wice­mi­ni­strów gospo­darki Ukra­iny i Pol­ski: Romana Kaczura i Andrzeja Dychy, a także szefa Kolei Ukra­iń­skich (Ukrza­li­znicy) Mak­syma Blanka, doszło do pod­pi­sa­nia “Memo­ran­dum o współ­pracy w sfe­rze kole­jo­wego prze­my­słu maszy­no­wego, badań nauko­wych, opra­co­wań konstruktorsko-doświadczalnych, prób, inży­nie­ringu i doradz­twa w sek­to­rze trans­portu kolejowego”.

Memo­ran­dum pod­pi­sali: Rosty­sław Dio­min — Dyrek­tor Pionu Poli­tyki Tech­nicz­nej Ukrza­li­zny­cia, Zbi­gniew Konie­czek — Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. i Adrian Fur­gal­ski — Wice­pre­zes Zarządu Zespołu Dorad­ców Gospo­dar­czych TOR. Otwiera ono moż­li­wość przy­go­to­wa­nia 2–3 let­niego pro­gramu moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spalinowych.

“Pra­wie 80% towa­rów na Ukra­inie prze­wozi się koleją, zuży­cie taboru wynosi aż 80 proc., co ozna­cza, że bez odno­wie­nia parku loko­mo­tyw prze­wozy mogą się zała­mać — mówi Adrian Fur­gal­ski, Wice­pre­zes Zarządu Zespołu Dorad­ców Gospo­dar­czych TOR — Memo­ran­dum może roz­po­cząć pro­ces inwe­sty­cyjny klu­czowy dla ukra­iń­skiego sys­temu trans­por­to­wego, gdyż moder­ni­za­cji może zostać pod­da­nych nawet 150–200 loko­mo­tyw spa­li­no­wych” — dodaje.

NEWAG S.A. dys­po­nuje tech­no­lo­gią moder­ni­za­cji loko­mo­tyw sze­ro­ko­to­ro­wych wyko­ny­waną dotąd dla PKP LHS i KOLPREM.

“Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych Od dwóch lat utrzy­mu­jemy pozy­cję lidera w tym seg­men­cie — mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A. — W 2014 roku  zmo­der­ni­zo­wa­li­śmy 31 loko­mo­tyw, osią­ga­jąc po raz kolejny 100 proc. udziału w pol­skim rynku”.