Aktualności

Lokomotywy spalinowe z Newagu już w wakacje pojadą do Helu

W sobotę 16.05.2015 na dworcu Gdańsk Główny PKP Inter­city oraz NEWAG S.A. zapre­zen­to­wali zmo­der­ni­zo­wane loko­mo­tywy serii SM42. Pojazdy służą pra­com manew­ro­wym, a w waka­cje będą pro­wa­dziły pociągi na nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych tra­sach: Gdy­nia – Hel oraz Kłodzko — Kudowa Zdrój.

NEWAG S.A. zmo­der­ni­zo­wał dla PKP Inter­city 20 loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM42. Moder­ni­za­cja jed­no­stek objęła zabu­dowę cał­ko­wi­cie nowego nad­wo­zia. Ze sta­rego pojazdu pozo­stała tylko ostoja, wózki i zbior­niki paliwa. Wypo­sa­żono go w nowo­cze­sny sys­tem hamul­cowy ze sprę­żarką śrubową i sprę­ży­no­wym hamul­cem posto­jo­wym oraz spe­cjalne zde­rzaki z funk­cją „crash”, pochła­nia­jące ener­gię zde­rze­niową. Loko­mo­tywa posiada rów­nież: mikro­pro­ce­so­rowy układ ste­ro­wa­nia, układ elek­tro­nicz­nego pomiaru paliwa, sys­tem prze­ciw­po­ża­rowy, układ GPS, nowo­cze­sny reje­stra­tor jazdy oraz moni­to­ring z reje­stra­cją szlaku. W pojeź­dzie zasto­so­wano rów­nież nowo­cze­sną, kli­ma­ty­zo­waną kabinę maszy­ni­sty z dwoma ergo­no­micz­nymi pul­pi­tami ste­row­ni­czymi oraz czę­ścią socjalną.

Dzięki umo­wie z PKP Inter­city mogli­śmy wypro­du­ko­wać loko­mo­tywy spa­li­nowe dru­giej gene­ra­cji – dwu­sil­ni­kową z funk­cją zasi­la­nia wago­nów w ener­gię elek­tryczną, oraz jed­no­sil­ni­kową  z funk­cją jazdy aku­mu­la­to­ro­wej – mówi Maciej Górow­ski, z-ca kie­row­nika Działu Badań i Roz­woju, NEWAG S.A. — Zasto­so­wa­li­śmy w nich nowo­cze­sne, spraw­dzone roz­wią­za­nia tech­niczne i funk­cjo­nalne, które zapew­niają kom­fort pracy maszy­ni­ście i speł­niają obo­wią­zu­jące normy i prze­pisy w tym euro­pej­ską normę emi­sji spa­lin Stage IIIB.

Pojazdy wyko­rzy­sty­wane są do prac manew­ro­wych w War­sza­wie, Gdyni, Kra­ko­wie, Wro­cła­wiu, Olsz­ty­nie oraz Szcze­ci­nie. Nato­miast w sezo­nie waka­cyj­nym loko­mo­tywy będą obsłu­gi­wać  nie­ze­lek­try­fi­ko­wane odcinki linii kole­jo­wych. PKP Inter­city zapła­ciło za moder­ni­za­cję bli­sko 77 mln zł.

Moder­ni­za­cja loko­mo­tyw to ele­ment pro­gramu inwe­sty­cyj­nego PKP Inter­city opie­wa­ją­cego na kwotę
4,3 mld zł netto 
– pod­kre­śla Mar­cin Kara­siń­ski, Dyrek­tor Pro­jektu w PKP Inter­city. — Część środ­ków pocho­dzi z fun­du­szy Unii Euro­pej­skiej. W przy­padku tego pro­jektu dofi­nan­so­wa­nie wynosi 43,7 mln zł – dodaje.

Prezentacja procesu produkcji