Aktualności

Lokomotywy Griffin będą produkowane w Chorwacji

Pro­du­cent loko­mo­tyw NEWAG Gli­wice oraz chor­wacka firma Đuro Đako­vić Spe­ci­jalna Vozila, jedna ze spółek nale­żą­cych do Đuro Đako­vić Hol­ding pod­pi­sały dzi­siaj umowę o współ­pracy obej­mu­jącą usta­le­nie zało­żeń wspól­nej budowy czte­ro­osio­wej, jed­no­sys­te­mo­wej loko­mo­tywy elek­trycz­nej Grif­fin typu E4ACU. Umowa wyraża wolę stron do  sta­łej i wie­lo­let­niej współ­pracy obej­mu­ją­cej trans­fer tech­no­lo­gii oraz wymianę doświad­czeń i know-how w zakre­sie pro­duk­cji loko­mo­tyw elektrycznych.

„Wdro­że­nie współ­pracy ze znaną pol­ską spółką Newag gwa­ran­tuje wza­jemne korzy­ści dla gospo­da­rek oby­dwu kra­jów. Jest to duże wyda­rze­nie dla Đuro Đakovićponieważ pro­duk­cja loko­mo­tyw powróci do Sla­von­skiego Brodu po 23 latach. Jed­no­cze­śnie po raz pierw­szy w Đuro Đaković mamy szansę na pro­duk­cję  loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Umowa pozwala nam na sprzedaż loko­mo­tyw wypro­du­ko­wa­nych w Chor­wa­cji w kra­jach UE oraz na ryn­kach poza UE. Cie­szy mnie, że Đuro Đaković, spółka, która przed wojną na Pół­wy­spie Bał­kań­skim posia­dała doświad­cze­nie w pro­duk­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych, a obec­nie pro­du­kuje wagony towa­rowe, została uznana za cen­nego part­nera posia­da­ją­cego know-how i kom­pe­ten­cje konieczne do wdro­że­nia tej wyma­ga­ją­cej tech­no­lo­gii. Mając na uwa­dze zapo­trze­bo­wa­nie HŽ Cargo na loko­mo­tywy, mamy nadzieję, że dzięki pro­duk­tom dobrej jako­ści, kon­ku­ren­cyj­nym cenom oraz pakie­towi dodat­ko­wych korzy­ści, wspól­nie z NEWAG Gli­wice zdo­bę­dziemy zaufa­nie tego prze­woź­nika,” wyja­śnił Pre­zes Zarządu Đuro Đako­vić Vla­di­mir Kovačevi.

Elek­tryczna loko­mo­tywa Grif­fin  typu E4ACU prze­zna­czona jest to pro­wa­dze­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie  do 3200t z pręd­ko­ścią do 160km/h oraz pocią­gów pasa­żer­skich z pręd­ko­ścią do 200km/h. Cha­rak­te­ry­zuje się m.in. naj­wyż­szym stop­niem bez­pie­czeń­stwa, jako­ścią  oraz inte­li­gent­nym sys­te­mem zarzą­dza­nia ener­gią. Loko­mo­tywa typu E4ACU uzy­skała naj­wyż­sze oceny na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach INNOTRANS 2012 w Berlinie.

„Plat­forma loko­mo­tyw elek­trycz­nych Grif­fin kon­stru­owana była w naszej fir­mie z myślą o rynku euro­pej­skim, zawiera roz­wią­za­nia tech­niczne pozwa­la­jące na zasto­so­wa­nie jej nie­mal na wszyst­kich liniach kole­jo­wych sta­rego kon­ty­nentu. Tym bar­dziej cie­szy mnie fakt, że ten pro­dukt będzie mógł być wytwa­rzany w chor­wac­kich zakła­dach Đuro Đakovića. Jestem pewny, że dzięki naj­wyż­szym wskaź­ni­kom dostęp­no­ści cha­rak­te­ry­zu­ją­cym naszą loko­mo­tywę, jak rów­nież zop­ty­ma­li­zo­wa­nym kosz­tom eks­plo­ata­cji tego pojazdu, włą­cze­nie go do floty loko­mo­tyw HŻ Cargo może w spo­sób zna­czący przy­czy­nić się do wzro­stu efek­tyw­no­ści chr­wac­kiego kole­jo­wego sys­temu trans­por­to­wego” – powie­dział Pre­zes Zarządu NEWAG Gli­wice, Bar­tosz Krzemiński.

Poza wspólną pro­duk­cją i trans­fe­rem zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii oraz know-how w zakre­sie budowy loko­mo­tyw elek­trycz­nych Đuro Đako­vić będzie sprze­da­wał wypro­du­ko­wane loko­mo­tywy na ryn­kach trze­cich, a NEWAG Gli­wice sprze­da­wał będzie wagony towa­rowe pro­du­ko­wane przez Đuro Đako­vić na rynku pol­skim i w innych krajach.

Pod­pi­sa­nie umowy miało miej­sce w Mini­ster­stwie Gospo­darki Chor­wa­cji w Zagrze­biu w dniu 28.05.2014.  Ze strony NEWAG Gli­wice  umowę pod­pi­sali  Bar­tosz Krze­miń­ski,- Pre­zes Zarządu i Maciej Duczyń­ski – Wice­pre­zes, Dyrek­tor Tech­niczny. Đuro Đako­vić repre­zen­to­wali  Bar­tol Jer­ko­wić – Dyrek­tor Gene­ralny i  Darko Gra­bac – Dyrek­tor Wyko­naw­czy.
Umowa pod­pi­sana była w obec­no­ści Pani Wice­pre­mier Elż­biety Bień­kow­skiej oraz Pani Vesny Pusic, Wice­pre­mier i Mini­ster Spraw Zagra­nicz­nych Chorwacji.

Kon­takt dla mediów
Ivana Kla­rić, Cor­po­rate Com­mu­ni­ca­tions, Đuro Đako­vić Hol­ding d.d.
Cell: +385 98 292 885
E-mail: iklaric@duro-dakovic.com

Urszula Makosz
Rzecz­nik Pra­sowy Grupy NEWAG
tel. 660 616 356