Aktualności

Lokomotywa Griffin z Newagu podwójnym zwycięzcą konkursu DOBRY WZÓR 2016

20 paź­dzier­nika 2016r. w War­sza­wie wrę­czono nagrody w tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu Dobry Wzór orga­ni­zo­wa­nego przez Insty­tut Wzor­nic­twa Prze­my­sło­wego. Loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Grif­fin zapro­jek­to­wana i zbu­do­wana przez NEWAG S.A. zdo­była nagrodę spe­cjalną Mini­stra Roz­woju i Finan­sów WZÓR ROKU 2016 dla naj­lep­szego pol­skiego pro­duktu, zapro­jek­to­wa­nego przez pol­skiego pro­jek­tanta i wypro­du­ko­wa­nego przez pol­skiego przedsiębiorcę.

Ponadto, Loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Grif­fin została lau­re­atem kon­kursu Dobry Wzór 2016 w kate­go­rii: Trans­port i Komu­ni­ka­cja. Jury kon­kur­sowe przy­znało tę nagrodę doce­nia­jąc „nie tylko bar­dzo nowo­cze­sny sys­tem dia­gno­styki pokła­do­wej z pełną infor­ma­cją wizu­alną i modu­łem reje­stra­cji danych jaki zasto­so­wano w loko­mo­ty­wie Grif­fin, ale także zwró­ciło uwagę na kon­ku­ren­cyj­ność jej ceny w sto­sunku do świa­to­wej kon­ku­ren­cji jak i wyjąt­kowo este­tyczny i nowo­cze­sny look korpusu.”

W tym roku Jury przy­znało nagrody główne DOBRY WZÓR 2016 w dzie­wię­ciu kate­go­riach: Dom, Praca, Sfera publiczna, Usługi, Nowe tech­no­lo­gie, Gra­fika użyt­kowa i opa­ko­wa­nia, Nowe mate­riały pro­duk­cyjne oraz, po raz pierw­szy od tej edy­cji, w kate­go­riach Trans­port i komu­ni­ka­cja  oraz Moda i akce­so­ria. Jak pod­kre­ślają orga­ni­za­to­rzy, tego­roczna 23 edy­cja kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego od 1993r., przy­cią­gnęła rekor­dową ilość uczest­ni­ków, któ­rzy zgło­sili 222 pro­dukty i usługi. Do finału zakwa­li­fi­ko­wano 136 pro­duk­tów i usług.

Wyróż­nione pro­dukty można będzie bez­płat­nie podzi­wiać na wysta­wie pokon­kur­so­wej czyn­nej od wtorku do nie­dzieli w dniach od 21 paź­dzier­nika do 1 grud­nia 2016r. w sie­dzi­bie Insty­tutu  Wzor­nic­twa Prze­my­sło­wego przy ul. Świę­to­jer­skiej 5/7 w Warszawie.