Aktualności

Lokomotywa Griffin prowadziła wagony PKP IC

Pre­zen­tu­jemy Pań­stwu mate­riał fil­mowy zre­ali­zo­wany pod­czas jazdy prób­nej loko­mo­tywy Grif­fin wraz ze zmo­der­ni­zo­wa­nymi wago­nami PKP Intercity.

Jazda próbna, pod­czas któ­rej spraw­dzane były sys­temy zabu­do­wane w wago­nach oraz para­me­try loko­mo­tywy, odbyła się na tra­sie Kra­ków  – Tarnów.