Aktualności

Lokomotywa DRAGON 2 zaprezentowana w Żmigrodzie

12 lipca 2018 r. w Żmigro­dzie, w nale­żą­cym do Insty­tutu Kolej­nic­twa Ośrodku Eks­plo­ata­cji Toru Doświad­czal­nego, w obec­no­ści mini­stra infra­struk­tury Andrzeja Adam­czyka i wice­mi­ni­stra Andrzeja Bit­tela zapre­zen­to­wano nową loko­mo­tywę Dra­gon 2, skon­stru­owaną przez nowo­są­decką firmę NEWAG.

– Zmie­niamy pol­ską kolej. Dzi­siaj pre­zen­tu­jemy nową loko­mo­tywę, która jest owo­cem pracy pol­skich inży­nie­rów. Bar­dzo się cie­szę, że dzięki  osią­gnię­ciom naszych firm pol­ska kolej wjeż­dża w XXI w. Dbamy zarówno o prze­wozy pasa­żer­skie, jak i prze­wozy towa­rowe. Reali­zu­jemy wielki pro­gram inwe­sty­cyjny na pol­skiej kolei. Dzi­siej­sze wyda­rze­nie jest dowo­dem na to, że idziemy w dobrym kie­runkupowie­dział mini­ster infra­struk­tury Andrzej Adamczyk.

– Nowa loko­mo­tywa Dra­gon 2 została skon­stru­owana przez pol­ską firmę NEWAG. Ser­decz­nie gra­tu­luję pre­ze­sowi Zbi­gnie­wowi Koniecz­kowi szczę­śli­wego ukoń­cze­nia tego pro­jektu. Wie­rzę, że pol­ska myśl tech­niczna będzie się coraz lepiej roz­wi­jała i że dzieła pol­skich inży­nie­rów będziemy mogli coraz czę­ściej widy­wać na pol­skich torach – powie­dział, pod­se­kre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Infra­struk­tury Andrzej Bittel.

Zapre­zen­to­wany pojazd to pierw­sza w Euro­pie 6-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna, w pełni zgodna z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014) wypo­sa­żona w ETCS poziom 2. Została zapro­jek­to­wana do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. W loko­mo­ty­wie zabu­do­wano prze­kształt­niki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapew­nia­jące bez­a­wa­ryjną pracę w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach, zmniej­sze­nie poziomu hałasu, ogra­ni­cze­nie strat ener­gii o 50% oraz zmniej­sze­nie roz­mia­rów i masy urzą­dzeń o 60%.

– Loko­mo­tywy Dra­gon 2 wyko­rzy­stują naj­no­wo­cze­śniej­sze, nie­za­wodne tech­no­lo­gie oraz zapew­niają wysoki kom­fort pracy maszy­ni­sty. Głów­nym atu­tem Dra­gona 2 jest bar­dzo wysoka siła pocią­gowa, która w połą­cze­niu z dużą masą loko­mo­tywy, efek­tyw­nym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym oraz napę­dem na każdą oś, umoż­li­wia pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Mam nadzieję, że będzie we wła­ściwy spo­sób pol­skiej kolei – powie­dział pre­zes NEWAG S.A. Zbi­gniew Konieczek.

*

Firma NEWAG została zało­żona w 1876 r. Jest wio­dą­cym pro­du­cen­tem elek­trycz­nych i spali­nowych pojaz­dów pasa­żer­skich, loko­mo­tyw elek­trycz­nych i spa­li­no­wych oraz pojaz­dów metra i tramwajów. 29 maja  2018 r. PKP Inter­city pod­pi­sało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych loko­mo­tyw elektryc­znych. Kon­trakt wart jest ponad 367 mln zł brutto.

Okręg badaw­czy w Żmigro­dzie oddany został do eks­plo­ata­cji w 1996 roku jako szó­sty z ośmiu ist­nie­ją­cych obec­nie okrę­gów na świe­cie. Od roku 2000, a zatem od czasu komer­cja­li­za­cji  restruk­tu­ry­za­cji PKP i wyłą­cze­nia Cen­trum Naukowo-Technicznego (obec­nie Insty­tut Kolej­nic­twa) ze struk­tur kolei i pod­po­rząd­ko­wa­nia go bez­po­śred­nio mini­strowi wła­ści­wemu do spraw kolei pozo­staje wła­sno­ścią Instytutu.

– Nale­żący do Insty­tutu Kolej­nic­twa Ośro­dek Eks­plo­ata­cji Toru Doświad­czal­nego w Żmigro­dzie jest jed­nym z zale­d­wie ośmiu takich obiek­tów ist­nie­ją­cych na świe­cie i jed­nym z sze­ściu znaj­du­ją­cych się w Euro­pie. To bar­dzo cenny obiekt. Bar­dzo się cie­szę, że to tutaj zapre­zen­to­wana zosta­nie nowa loko­mo­tywa pol­skiej firmy – powie­dział dyrek­tor Insty­tutu Kolej­nic­twa Andrzej Żurkowski.

– Insty­tut Kolej­nic­twa w sys­te­mie badań i roz­woju pol­skiego prze­my­słu reali­zuje ele­menty Stra­te­gii na Rzecz Odpo­wie­dzial­nego Roz­woju, współ­pra­cuje z Naro­do­wym Cen­trum Badań i Roz­woju, prze­my­słem oraz prze­woź­ni­kami i zarząd­cami infra­struk­tury – dodał dyr. Żurkowski.

Okręg w Żmigro­dzie sta­nowi cenny poli­gon badaw­czy, umoż­li­wia­jący na przy­kład pro­wa­dze­nie testów nowych roz­wią­zań na eta­pie ich przy­go­to­wy­wa­nia. Jest szcze­gól­nie przy­datny zarówno przy bada­niu ele­men­tów infra­struk­tury kole­jo­wej, w tym urzą­dzeń elek­tro­ener­ge­tycz­nych, ste­ro­wa­nia ruchem kole­jo­wym itp., jak i w szcze­gól­no­ści taboru kolejowego.

Odtwo­rzone na okręgu, zróż­ni­co­wane warunki tech­niczne, jakie wystę­pują na sieci kolei pol­skich pozwa­lają prze­pro­wa­dzić sze­reg pro­ce­sów w dogod­nych warun­kach, czyli na torze nie obcią­żo­nym ruchem pocią­gów w ramach pro­cesu prze­wo­zo­wego, a jed­no­cze­śnie w pełni wiarygodnych.