Aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie konsorcjum PESA i ING

W dniu 11.03.2011 r. Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza odda­liła odwo­ła­nie zło­żone przez PESA S.A. Byd­goszcz oraz ING Lease Sp. z o.o. w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego na leasing finan­sowy 6 sztuk elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych z trzy­let­nim okre­sem utrzy­ma­nia dla SKM Sp. z o.o. w Warszawie.

Odwo­ła­nie wnie­sione przez kon­sor­cjum PESA S.A. i ING Lease doty­czyło spo­sobu wyli­cza­nia wyso­ko­ści rat leasingowych.

Nasza oferta w kon­sor­cjum z Mil­le­nium Leasing oce­niona została na 92,37 punk­tów, nato­miast oferta kon­sor­cjum PESA S.A. i ING Lease na 89,30 punktów.

W kon­sor­cjum z Mil­le­nium Leasing zło­ży­li­śmy w tym postę­po­wa­niu naj­kor­szyst­niej­szą ofertę.


Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o. od bli­sko 20 lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność finan­sową ofe­ru­jąc usługi leasingu środ­ków trans­portu (dro­go­wego, kole­jo­wego, wod­nego i powietrz­nego), maszyn i urzą­dzeń oraz nieruchomości.

Ofe­ruje usługi leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­so­wego oraz najmu. Spółka finan­suje więk­szość środ­ków trwa­łych. m.in. samo­chody oso­bowe, cię­ża­rowe, cią­gniki sio­dłowe, przy­czepy i naczepy, auto­busy, maszyny budow­lane i dro­gowe, sprzęt kom­pu­te­rowy, urzą­dze­nia medyczne, inne maszyny spe­cja­li­styczne oraz nieruchomości.