Aktualności

Kontrakt na dostawę 20 nowoczesnych pociągów dla PKP Intercity podpisany

18 listo­pada br., w zakła­dach NEWAGu w Nowym Sączu,  pod­pi­sana została umowa na dostawę i utrzy­ma­nie 20 nowo­cze­snych pocią­gów dla PKP Inter­city. Umowa, zawarta pomię­dzy prze­woź­ni­kiem a kon­sor­cjum skła­da­ją­cego się z NEWAG S.A. oraz Sta­dler Pol­ska, opiewa na kwotę ponad 1,6 mld zło­tych. Pasa­że­ro­wie PKP Inter­city sko­rzy­stają z kom­for­to­wych pocią­gów w paź­dzier­niku 2015 roku.
70% środ­ków na inwe­sty­cję prze­woź­nik pozy­ska z Unii Europejskiej.

Umowa pomię­dzy PKP Inter­city a kon­sor­cjum NEWAG i Sta­dler Pol­ska obej­muje zarówno dostawę 20 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (EZT), jak i ser­wis pocią­gów przez 15 lat. Za same pociągi prze­woź­nik zapłaci 1 mld 156mln. zł, nato­miast koszty utrzy­ma­nia przez pięt­na­ście lat wyniosą 465 mln. zł. Łączna war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł. 70% środ­ków na zakup pocią­gów pozy­ska­nych zosta­nie z fun­du­szy Unii Euro­pej­skiej. Nowe składy pojadą w bar­wach PKP Inter­city pod koniec 2015 roku.

Składy zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na liniach: War­szawa — Byd­goszcz, Olsz­tyn — Kra­ków (przez War­szawę i Kielce), Gdy­nia — Kato­wice (przez Łódź i Byd­goszcz) oraz Kra­ków — Szcze­cin (przez Łódź, Kutno i Poznań).

Zakup 20 pocią­gów to kolejna realna zmiana w jako­ści podró­żo­wa­nia z PKP Inter­city. W ostat­nim cza­sie na tory wyje­chało 68 zmo­der­ni­zo­wa­nych wago­nów.  A już za 2 lata 70% naszych pocią­gów będzie nowo­cze­snych i kom­for­to­wych – powie­dział Janusz Mali­now­ski, Pre­zes zarządu PKP Inter­city S.A.

Pociągi, które wyjadą na tory w bar­wach PKP Inter­city, to ośmio­czło­nowe elek­tryczne zespoły trak­cyjne FLIRTo wyso­kim stan­dar­dzie wykoń­cze­nia wnętrz. Nowe składy będą mieć 360 miejsc sie­dzą­cych  w ukła­dzie otwar­tym, co ozna­cza, że nie będzie w nich typo­wych prze­dzia­łów. Każdy ze skła­dów zosta­nie wypo­sa­żony w kli­ma­ty­za­cję, prze­dział barowy, wydzie­lone miej­sce na bagaże, indy­wi­du­alne gniazdka elektryczne.

Dla każ­dego z pasa­że­rów prze­wi­dziano sze­reg udo­god­nień. Duży nacisk przy zama­wia­niu pocią­gów PKP Inter­city poło­żyło na wygodę podró­żo­wa­nia osób nie­peł­no­spraw­nych. Oprócz spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych miejsc dla pasa­że­rów poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, do dys­po­zy­cji  będą  urzą­dze­nia uła­twia­jące wjazd do pociągu, wysu­wane stop­nie zakry­wa­jące szcze­linę mię­dzy pojaz­dem a pero­nem, czy spe­cjal­nie przy­sto­so­wana toa­leta. Dla osób podró­żu­ją­cych z małymi dziećmi będzie dostępny prze­wi­jak. Nowymi pocią­gami będzie można prze­wo­zić rowery.

Do dys­po­zy­cji podróż­nych będzie rów­nież sys­tem infor­ma­cji na zewnątrz i wewnątrz składu, w postaci moni­to­rów LED oraz przy­ci­ski przy­wo­ły­wa­nia obsługi. Ponadto EZT-y zostaną przy­sto­so­wane do zamon­to­wa­nia sys­temu wzmac­nia­nia sygnału tele­fo­nów komórkowych.

Pociągi będą mogły roz­wi­jać pręd­ko­ści 160 km/h. Będą to jedne z pierw­szych w Pol­sce pocią­gów seryj­nie wypo­sa­żo­nych w Euro­pej­ski Sys­tem Ste­ro­wa­nia Pocią­giem ETCS poziomu 2.

EZT-y PKP Inter­city powstaną na bazie pojaz­dów z rodziny FLIRT. 930 pocią­gów tego typu jest obec­nie eks­plo­ato­wa­nych w 14 kra­jach. W ramach kon­sor­cjum, które ma dostar­czyć pojazdy, nastąpi podział zadań. Pudła i wózki kołowe dostar­czy Sta­dler, następ­nie NEWAG zaj­mie się ich zabu­dową i wypo­sa­że­niem. Sta­dler, w zakła­dzie w Sie­dl­cach, będzie mon­to­wał skrajne człony pocią­gów, a całe pojazdy zostaną  zespo­lone w fabryce pol­skiego pro­du­centa w Nowym Sączu. Kon­sor­cjum zapewni rów­nież odpo­wied­nie zaple­cze tech­niczne, które zlo­ka­li­zo­wane będzie w War­sza­wie, Kra­ko­wie lub Łodzi.

Naszym prio­ry­te­tem jest zapew­nie­nie kom­for­to­wych warun­ków podró­żo­wa­nia, z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa. Jeste­śmy dumni z faktu, że two­rzymy kon­sor­cjum z jed­nym z lide­rów taboru kole­jo­wego w Euro­pie – powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, pre­zes zarządu NEWAG S.A.

Dwóch moc­nych pol­skich pro­du­cen­tów, Sta­dler Pol­ska i NEWAG S.A., połą­czyło siły, aby sko­rzy­stać ze swo­ich doświad­czeń i w ten spo­sób zaofe­ro­wać pasa­że­rom nową jakość podró­żo­wa­nia na dłu­gich dystan­sach w Pol­sce.  Zapro­po­no­wa­li­śmy kom­for­towy, nie­za­wodny i spraw­dzony pojazd w racjo­nal­nej cenie, któ­rego wie­lo­let­nia eks­plo­ata­cja przy­nie­sie PKP Inter­city wymierne oszczęd­no­ści wyni­ka­jące z niż­szych kosz­tów dostępu do infra­struk­tury i mniej­szego zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej – powie­dział Peter Spuh­ler, pre­zes i wła­ści­ciel Grupy Sta­dler Rail.