Aktualności

Konsorcjum Stadler-Newag montuje w Siedlcach pierwszy pojazd

20 nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych dla PKP Inter­city pro­du­kuje kon­sor­cjum Sta­dler Pol­ska Sp. z o.o. oraz NEWAG S.A. Umowa, poza dostar­cze­niem pojaz­dów, obej­muje rów­nież ich ser­wis przez kolej­nych 15 lat.

W sie­dlec­kiej fabryce trwa już mon­taż pierw­szego pojazdu i wypo­sa­ża­nie jego wnę­trza. Kolej­nym eta­pem będzie uru­cho­mie­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie przez kon­sor­cjum Sta­dler Pol­ska Sp. z o.o. — NEWAG S.A. testów sta­tycz­nych i dyna­micz­nych pojazdu, w tym rów­nież tych wyma­ga­nych do uzy­ska­nia homologacji.

Pozo­stałe pociągi pro­du­ko­wane będą zarówno w sie­dlec­kiej fabryce Sta­dler Pol­ska, jak i nowo­są­dec­kich zakła­dach NEWAG S.A. Skrajne człony będą mon­to­wane w Sie­dl­cach, a NEWAG S.A. zaj­mie się zabu­dową i wypo­sa­że­niem czło­nów środkowych.

Kom­fort podróży, zwłasz­cza na dłu­gich dystan­sach, zapewni bogato wypo­sa­żone wnę­trze pojaz­dów. Do dys­po­zy­cji pasa­że­rów będą prze­działy pierw­szej i dru­giej klasy, a także wydzie­lona prze­strzeń barowa. Pociągi będą posia­dały kli­ma­ty­za­cję i nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Zostaną dosto­so­wane do potrzeb osób  z ogra­ni­cze­niami ruchowymi.

Pro­jekt wnę­trza pociągu przed­sta­wiony przez kon­sor­cjum tak bar­dzo spodo­bał się prze­woź­ni­kowi, że jego ele­menty zostaną wyko­rzy­stane w innych pojaz­dach zama­wia­nych przez PKP ICC m.in. w pro­du­ko­wa­nych przez byd­go­ską PESĘ  Dar­tach.

Nowe składy zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na liniach: War­szawa — Byd­goszcz, Olsz­tyn — Kra­ków (przez War­szawę i Kielce), Gdy­nia — Kato­wice (przez Łódź i Byd­goszcz) oraz Kra­ków — Szcze­cin (przez Łódź, Kutno i Poznań).

Pociągi zostaną prze­ka­zane PKP ICC w paź­dzier­niku przy­szłego roku. Będą poru­szały się z pręd­ko­ścią 160 km/h.