Aktualności

Kolejny „Impuls” dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie

„War­szawa ma już swoje „Pen­do­lino” — stwier­dziła Pre­zy­dent War­szawy Hanna Gronkiewicz–Waltz pod­czas prze­jazdu pierw­szym z trzech nowych zespo­łów trakcyjnych”Impuls”.

W podróży towa­rzy­szyli jej Pre­zes SKM Kry­styna Pękała, Pre­zes Zarządu Mil­len­nium Leasing Woj­ciech Rybak, wła­ści­ciel Newagu Zbi­gniew Jaku­bas i Pre­zes Zbi­gniew Konieczek.

W 2011 roku Newag wygrał prze­targ na pro­duk­cję sze­ściu elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych dla Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w War­sza­wie. W SKM wysoko oce­nili nie­za­wod­ność oraz łatwość eks­plo­ata­cji pojaz­dów, dla­tego w zeszłym roku do pod­pi­sa­nia umowy w ramach zamó­wie­nia dodat­ko­wego. Kon­trakt opiewa na kwotę 81 749 899,44 zł netto (wraz z wszyst­kimi kosz­tami leasingu), nato­miast war­tość każ­dego z pojaz­dów wynosi 27 249 966,48 zł.

Dziś w War­sza­wie prze­ka­zany został pierw­szy z trzech zamó­wio­nych pojaz­dów, kolejne tra­fią do SKM w kwiet­niu i lipcu br. Newag dostar­czył go w dwa miesiące.

Z tej oka­zji podróż nowym pocią­giem z przy­stanku War­szawa Sta­dion do przy­stanku War­szawa Ochota odbyła pre­zy­dent War­szawy wraz z Pre­zes SKM Kry­styną Pękałą, Pre­ze­sem Zarządu Mil­len­nium Leasing Woj­cie­chem Ryba­kiem, wła­ści­ciel Newagu Zbi­gnie­wem Jaku­ba­sem i Pre­ze­sem Zbi­gnie­wem Konieczkiem.

Kiedy Hanna Gronkiewicz–Waltz dowie­działa się, że pojazd z tej samej rodziny– czte­ro­czło­nowy „Impuls” wypro­du­ko­wany dla Kolei Dol­no­ślą­skich – w ubie­głym tygo­dniu pod­czas testów na Cen­tral­nej Magi­strali Kole­jo­wej, prze­kro­czył pręd­kość 200 km/h, stwier­dziła – „no to War­szawa ma już swoje Pendolino”.