Aktualności

Kolejny EN57 modernizowany będzie dla Wielkopolski

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego zle­cił NEWAG S.A. wykonanie kolej­nej naprawy głów­nej wraz z moder­ni­za­cją elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego EN57-1025. Jest to zamó­wie­nie uzu­peł­nia­jące do umowy zawar­tej 9 lipca 2013 roku na wyko­na­nie moder­ni­za­cji 2 pojaz­dów serii EN57. Pojazd będący przed­mio­tem umowy  zmo­der­ni­zo­wany zosta­nie w takim samym zakre­sie jak dwa zmo­der­ni­zo­wane w 2013 roku.

Pojazd wyje­dzie na tory 23 grud­nia 2014. War­tość kon­traktu to 8  523 900,00 PLN brutto.