Aktualności

Kolejny duży kontrakt NEWAG S.A.

4 listo­pada br. w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Szcze­ci­nie, NEWAG S.A. pod­pi­sał umowę z Zachod­nią Grupą Zaku­pową na dostawę 14 szt. Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych  z rodziny Impuls 31WE.

Zamó­wione przez Zachod­nią Grupę Zaku­pową pojazdy skon­stru­owane zostały z myślą o zapew­nie­niu kom­for­to­wych warun­ków podró­żo­wa­nia, z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa. Będą to nowo­cze­sne,  jed­no­prze­strzenne, czte­ro­czło­nowe, nisko­po­dło­gowe  pojazdy, prze­zna­czone są do eks­plo­ata­cji  z pręd­ko­ścią 160 km/h. Pomiesz­czą do 436 pasa­że­rów, w tym 208 na miej­scach siedzących.

„Zmie­niają się czasy, a wraz z nimi rosną także wyma­ga­nia podróż­nych. Ocze­kują oni od środ­ków trans­portu zwięk­szo­nej wygody, kom­fortu i zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa. W NEWAG S.A. uczy­ni­li­śmy z tych ocze­ki­wań naj­wyż­szy prio­ry­tet” – powie­dział Pre­zes Konie­czek pod­czas uroczystości

Impulsy 31WE wypo­sa­żone będą w kli­ma­ty­za­cję, moni­to­ring, gniazdka pozwa­la­jące pod­łą­czyć zasi­lacz do lap­topa lub tele­fonu komór­ko­wego. Toa­lety z obie­giem zamknię­tym, przy­sto­so­wane są dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się oraz matek z dziećmi (prze­wi­jaki dla niemowląt).

Nowe pociągi wypo­sa­żone będą w fotele wykoń­czone eko­skórą, auto­maty bile­towe, wbu­do­wany zosta­nie sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, obej­mu­jący zli­cza­nie pasa­że­rów, pomiar punk­tu­al­no­ści, dyna­miczną infor­ma­cję pasa­żer­ską wewnętrzną i zewnętrzną oraz infor­ma­cję gło­sową oraz sys­tem komu­ni­ka­cji maszy­ni­sta – pasażer.

Pojazdy dosto­so­wane będą do prze­wozu osób nie­peł­no­spraw­nych, zgod­nie z wyma­ga­niami Tech­nicz­nej Spe­cy­fi­ka­cji Interoperacyjności.

Pod­pi­sy­wana umowa opiewa na kwotę naj­więk­szą w dzie­jach woje­wódz­twa – zazna­czył Olgierd Geble­wicz –  To wielka odpo­wie­dzial­ność, a w moim przy­padku jest tym więk­sza, bo skła­dam pod­pis także w imie­niu Woje­wódz­twa Lubu­skiego.

Kon­trakt reali­zo­wany jest w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia Woje­wództw: Zachod­nio­po­mor­skiego i Lubu­skiego  w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tury i Środo­wi­ska 2007 – 2013; „Zakup pasa­żer­skiego taboru kole­jo­wego do obsługi połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich orga­ni­zo­wa­nych przez Woje­wódz­twa: Lubu­skie i Zachodniopomorskie”.

Umowę pod­pi­sali Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego Olgierd Geble­wicz i Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Woj­ciech Drożdż oraz Pre­zesi NEWAG S.A. – Zbi­gniew Konie­czek i Wie­sław Piwowar.

Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia to 30 kwiet­nia 2015 roku. Pierw­sze trzy pojazdy  prze­ka­zane zostaną  w grud­niu br, sie­dem kolej­nych w 2014, a pozo­stałe cztery (w tym 2 dla Woje­wódz­twa Lubu­skiego) w 2015 roku.