Aktualności

Kolejne zmodernizowane przez NEWAG S.A. pociągi typu EN57 połączą wkrótce Pomorze z Elblągiem i Bydgoszczą

Jesz­cze w tym roku na pomor­skie tory tra­fią zmo­der­ni­zo­wane cztery elek­tryczne zespoły trak­cyjne typu EN57. To efekt pod­pi­sa­nej dzi­siaj, tj. 12 sierp­nia, w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Gdań­sku umowy pomię­dzy Woje­wódz­twem Pomor­skim a firmą NEWAG S.A. z Nowego Sącza. Umowę pod­pi­sali Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pomor­skiego Mie­czy­sław Struk, czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Pomor­skiego Ryszard Świl­ski oraz Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. Zbi­gniew Konieczek.

– Moder­ni­za­cja czte­rech elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych wpi­suje się w cały sze­reg pro­jek­tów tabo­ro­wych reali­zo­wa­nych przez Woje­wódz­two Pomor­skie takich jak: zakup taboru do obsługi linii Pomor­skiej Kolei Metro­po­li­tal­nej (10 sztuk), zakup taboru do obsługi linii Mal­bork – Gru­dziądz (4 sztuki) – mówi Mie­czy­sław Struk, mar­sza­łek woje­wódz­twa pomor­skiego. – Pla­nu­jemy także w ramach regio­nal­nego pro­gramu stra­te­gicz­nego „Mobilne Pomo­rze” kolejne zakupy elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (34 sztuki), czy też wspar­cie dla moder­ni­za­cji taboru SKM (21 sztuk). Wszyst­kie te dzia­ła­nia zmie­rzają do wymiany na nowo­cze­sny prze­sta­rza­łego taboru, funk­cjo­nu­ją­cego w naszym regio­nie.  Dzięki takim inwe­sty­cjom miesz­kańcy będą mogli korzy­stać z trans­portu kole­jo­wego, który cha­rak­te­ry­zuje się naj­now­szymi roz­wią­za­niami tech­nicz­nymi i jest przy­ja­zny dla pasażerów.

Pojazdy zostaną dosto­so­wane do obsługi osób nie­peł­no­spraw­nych, w prze­dzia­łach pasa­żer­skich i służ­bo­wych zamon­to­wane zostaną nowe, wyso­kie ergo­no­miczne sie­dze­nia z pod­ło­kiet­ni­kami, z wysoką odpor­no­ścią na uszko­dze­nie (dewa­sta­cję). W każ­dym z pojaz­dów zamon­to­wane zostaną nowe kabiny WC z obie­giem zamknię­tym przy­sto­so­wane dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się (zgod­nej z TSI PRM).
Zmo­der­ni­zo­wane EN57 wypo­sa­żone będą w nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej (tablice kie­run­kowe LED zewnętrzne  i tablice wewnętrzne LCD z bie­żącą infor­ma­cją o tra­sie i loka­li­za­cji pociągu) oraz cyfrowy moni­to­ring wnę­trza pojazdu z reje­stra­cją obrazu.
Prze­strzeń pasa­żer­ska, prze­działy służ­bowe i kabina maszy­ni­sty będą w cało­ści  kli­ma­ty­zo­wane. Nowe EN57 posia­dały  będą 168 miejsc sie­dzą­cych, 2 miej­sca na wózki i 6 miejsc na rowery.

– Kom­plek­sowa prze­bu­dowa Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych serii EN57 sprawi, że w niczym nie będą one przy­po­mi­nały swo­ich pier­wo­wzo­rów. Zna­cząco zmieni się ich wygląd, kom­fort podró­żo­wa­nia oraz kom­fort pracy maszy­ni­sty — powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, pre­zes NEWAG S.A. – Stan­dar­dem moder­ni­zo­wa­nych przez nas EN57 jest  nowa funk­cjo­nalna kabina maszy­ni­sty z nowo­cze­snym, ergo­no­micz­nym pul­pi­tem wypo­sa­żo­nym w  elek­tro­niczny sys­tem dia­gno­styki i elek­tro­niczny roz­kład jazdy.

War­tość pod­pi­sa­nej umowy to 30 405 600 zł brutto.

Moder­ni­za­cja czte­rech elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych reali­zo­wana jest w ramach pro­jektu „Zakup i moder­ni­za­cja kole­jo­wego taboru pasa­żer­skiego o napę­dzie elek­trycz­nym, do obsługi połą­czeń mię­dzy­re­gio­nal­nych na obsza­rze co naj­mniej dwóch woje­wództw”, dofi­nan­so­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Środo­wi­sko na lata 2007–2013 (umowa
o dofi­nan­so­wa­nie pod­pi­sana została w dniu 30 czerwca 2014 roku). Pro­jekt obej­muje zakup i moder­ni­za­cję ośmiu elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych.  Zakupy taboru (8 sztuk obję­tych pro­jek­tem) zostały zre­ali­zo­wane w latach 2010–2012, z czego cztery zostały już zmo­der­ni­zo­wane w latach 2011–2012. War­tość cał­ko­wita pro­jektu to 70,16 mln zł, kwota dofi­nan­so­wa­nia to 40,44 mln zł. Pla­no­wana moder­ni­za­cja doty­czy ostat­nich 4 pojaz­dów z projektu.

Zmo­der­ni­zo­wany tabor, w ramach Prze­wo­zów Regio­nal­nych, będzie obsłu­gi­wał trasy: Gdynia-Elbląg-Olsztyn oraz Gdynia-Bydgoszcz.