Aktualności

Kolejne Impulsy dla woj. zachodniopomorskiego

W ponie­dzia­łek 16 kwiet­nia z sie­dziby NEWAG S.A. w Nowym Sączu wyje­chały kolejne  elek­tryczne zespoły trak­cyjne Impuls dla woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego. Prze­ka­zane pojazdy 36WEa-043 oraz 31WE-046 to 19 i 20 z kolei wypro­du­ko­wane pojazdy w ramach zamówienia.

Na mocy pod­pi­sa­nej 12 wrze­śnia 2016 roku umowy, Newag dostar­czy zama­wia­ją­cemu łącznie 12 trój­czło­no­wych i 5 czte­ro­czło­no­wych pojaz­dów, oraz symu­la­tor na któ­rym będzie szko­liła się kadra maszy­ni­stów do obsługi nowych pojaz­dów. Dodat­kowo prze­targ zakła­dał moż­li­wość zwięk­sze­nia zamó­wie­nia w ramach opcji o dodat­kowe 10 pojaz­dów (6 trój­czło­no­wych 36WEa i 4 pojazdy czte­ro­czło­nowe 31WE). Zama­wia­jący sko­rzy­stał z tego prawa i w III kwar­tale 2018 roku otrzyma kom­plet pojazdów.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls są pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, opcjo­nal­nie w auto­maty do sprze­daży bile­tów oraz kasow­niki bile­towe. Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, windy, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków  i rowerów.

War­tość zamó­wie­nia pod­sta­wo­wego to ponad 250 mln zł, nato­miast war­tość całego zamó­wie­nia wraz z opcją to 401 mln zł brutto. Poziom dofi­nan­so­wa­nia zakupu w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego może wynieść 85 proc., a pozo­stałe środki pocho­dzić będą fun­du­szu kole­jo­wego i środ­ków wła­snych województwa.