Aktualności

Koleje Dolnośląskie zamówiły kolejne 5 Impulsów

W dniu dzi­siej­szym pod­pi­sana została umowa na dostawę 5 nowo­cze­snych czte­ro­czło­no­wych Impul­sów 31WEa. Od poprzed­nich elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  dostar­czo­nych Kole­jom Dol­no­ślą­skim, nowe czte­ro­człony róż­nić będą się kształ­tem czoła i reflek­to­rami w tech­no­lo­gii LED. Na życze­nie zama­wia­ją­cego zmieni się także wnę­trze pojazdu, jego układ i kolo­ry­styka.
Pojazdy pomiesz­czą po 460 pasa­że­rów każdy i pojadą z pręd­ko­ścią do 160 km/h.

Zama­wiane Impulsy 31WEa zgodne będą z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI) czyli nor­mami obo­wią­zu­ją­cymi w Unii Euro­pej­skiej.
Prze­wi­dziane są do obsługi połą­czeń na tra­sie Wro­cław – Rawicz.

Pod­pi­sana dzi­siaj umowa  o war­to­ści 78 mln zł netto doty­czy dru­giego zada­nia zapi­sa­nego w prze­targu jaki Koleje Dol­no­ślą­skie ogło­siły w dniu 3 sierp­nia 2013. Umowa na reali­za­cję pierw­szego zada­nia obej­mo­wała dostawę sze­ściu 3-członowych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych.  Zakoń­czona została w ostat­nich mie­sią­cach 2014.

Nowe 4-człony dostar­czone zostaną zama­wia­ją­cemu w IV kwar­tale br. Pod koniec 2015 roku Koleje Dol­no­ślą­skie eks­plo­ato­wać będą łącznie 16 pojaz­dów Impuls wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A.