Rozwój w NEWAG

Nasz zespół to grupa pro­fe­sjo­na­li­stów, nasta­wio­nych na roz­wój zawo­dowy, któ­rzy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem two­rzą inno­wa­cyjne pro­dukty o naj­wyż­szej jako­ści.
Wiemy, że Twój roz­wój to postawa naszego suk­cesu, dla­tego praca w NEWAG sta­wia przed Tobą wyzwa­nia oraz pobu­dza do aktyw­no­ści poprzez uczest­nic­two w nie­po­wta­rzal­nych pro­jek­tach i pro­ce­sach two­rze­nia nowo­cze­snych pojaz­dów szy­no­wych.
W ramach przy­ję­tego przez nas sys­temu zarzą­dza­nia zaso­bami ludz­kimi, pro­wa­dzimy coroczne roz­mowy i wspól­nie wyznaczmy cele, któ­rych osią­gnię­cie pod­nosi poziom kom­pe­ten­cji, a co za tym idzie – daje szansę roz­woju zawo­do­wego. Pra­cow­nicy z naj­więk­szym poten­cja­łem mają moż­li­wość szyb­kiego osią­gnię­cia pozy­cji eks­perta lub lidera w orga­ni­za­cji. Wspie­ramy talenty, w zamian ocze­ku­jąc cią­głego dąże­nia do dosko­na­le­nia się.