Dowiedz się więcej o pracy w naszej firmie

Tomasz

Specjalista - konstruktor w dziale badań i rozwoju

Na co dzień zaj­muję się pro­jek­to­wa­niem pojaz­dów szy­no­wych w kom­pu­te­ro­wych pro­gra­mach 3D i two­rze­niem doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, jak rów­nież prze­pro­wa­dze­niem symu­la­cji wytrzy­ma­ło­ścio­wych kon­struk­cji. Naj­więk­szą satys­fak­cję spra­wia mi widok goto­wego pojazdu, ponie­waż mam świa­do­mość, że jestem jego współ­twórcą. Mogę obser­wo­wać pro­cesy pro­duk­cji, pod­czas któ­rych są wytwa­rzane i mon­to­wane ele­menty, które wcze­śniej pro­jek­to­wa­łem na ekra­nie kom­pu­tera.  Kon­takt z pro­duk­cją stwa­rza dosko­nałą oka­zję do bie­żą­cej opty­ma­li­za­cji pomy­słów oraz poszu­ki­wa­nia jesz­cze lep­szych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych. Współ­pra­cuję ze spe­cja­li­stami zaan­ga­żo­wa­nymi w poszcze­gólne etapy pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych oraz pro­duk­cyj­nych, co zapew­nia nie­po­wta­rzalną oka­zję do posze­rza­nia umie­jęt­no­ści i roz­wi­ja­nia kre­atyw­no­ści. Praca Kon­struk­tora sta­wia przede mną wiele cie­ka­wych wyzwań i pozwala mi reali­zo­wać moje zain­te­re­so­wa­nia zwią­zane z projektowaniem.

Szczepan

Specjalista - technolog w dziale badań i rozwoju

Dział Badań i Roz­woju składa się z kil­ku­dzie­się­ciu inży­nie­rów, któ­rych pasja i zaan­ga­żo­wa­nie w pracę przy­czy­niają się do cią­głego udo­sko­na­la­nia naszych pro­duk­tów.
Pra­cu­jemy w róż­nych zespo­łach, m.in. kon­struk­cyj­nym, mecha­nicz­nym, elek­trycz­nym, elek­tro­nicz­nym oraz spa­wal­ni­czym, a wza­jemna współ­praca gwa­ran­tuje inno­wa­cyj­ność, bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort naszych pojaz­dów. Róż­no­rod­ność zadań, wyni­ka­jąca ze zło­żo­no­ści pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, daje ogromne moż­li­wo­ści posze­rza­nia wie­dzy facho­wej i prak­tyki zawo­do­wej.
Moje codzienne obo­wiązki zwią­zane są z reali­za­cją pro­jektu budowy pojaz­dów Inspiro dla Metra War­szaw­skiego. Zaj­muję się two­rze­niem pro­gra­mów testo­wych. Pod­czas testów pojaz­dów kon­tro­luję, czy wszyst­kie sys­temy pokła­dowe dzia­łają zgod­nie z ich kon­cep­cją i czy speł­niają normy bez­pie­czeń­stwa, spraw­dzam połą­cze­nia sieci (Ether­net, MVB, CAN) oraz oka­blo­wa­nia ste­ru­ją­cego. Biorę udział w pro­duk­cji kom­po­nen­tów, two­rzę sche­maty ide­owe, roz­wią­zuję pro­blemy tech­no­lo­giczne. Praca dostar­cza mi codzien­nie nowych wyzwań, któ­rych reali­za­cja daje mi ogromną satysfakcję.

Patrycja

Specjalista ds. projektów w dziale projektów i prototypów

Dział Pro­jek­tów i Pro­to­ty­pów to kil­ku­na­sto­oso­bowy zespół odpo­wie­dzialny za zarzą­dza­nie cało­kształ­tem zagad­nień i pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych w trak­cie reali­za­cji poszcze­gól­nych zamó­wień  na róż­nego typu pojazdy szynowe.

Każdy z nas  kie­ruje pro­ce­sem i pro­wa­dzi pro­jekt,  odpo­wia­da­jąc  za niego od momentu ogło­sze­nia prze­targu, aż do momentu prze­ka­za­nia pojazdu Klien­towi. Spe­cja­li­sta ds. Pro­jek­tów jest odpo­wie­dzialny m.in. kon­takt z Klien­tem, wła­ściwą komu­ni­ka­cję pomię­dzy poszcze­gól­nymi człon­kami zespołu pro­jek­to­wego, jak rów­nież za ter­mi­nowe i efek­tywne dzia­ła­nie poszcze­gól­nych grup tech­nicz­nych i logi­stycz­nych.  Jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań na tym sta­no­wi­sku jest prze­wi­dy­wa­nie moż­li­wych zagro­żeń reali­za­cji pro­jektu, zapo­bie­ga­nie im lub ich eli­mi­na­cja. Nie­ustan­nie pod­no­simy poziom naszej wie­dzy i kom­pe­ten­cji, aby poszu­ki­wać jak naj­lep­szych roz­wią­zań, a co za tym idzie pro­du­ko­wać coraz nowo­cze­śniej­sze pojazdy trakcyjne.

Naj­waż­niej­sze cechy Spe­cja­li­sty ds. Pro­jek­tów to zdol­no­ści ana­li­tyczne, roz­wi­nięte umie­jęt­no­ści inter­per­so­nalne, w szcze­gól­no­ści komu­ni­ka­tyw­ność oraz  aser­tyw­ność i samo­dziel­ność w dzia­ła­niu. Z uwagi na współ­pracę z zagra­nicz­nymi koope­ran­tami konieczna jest dobra zna­jo­mość języka angielskiego.

Zarzą­dza­nie pro­jek­tami to wyzwa­nie, wyma­ga­jące dużego zaan­ga­żo­wa­nia i cią­głego dąże­nia do roz­woju. Jed­no­cze­śnie zapew­nia ogromną dawkę adre­na­liny oraz satys­fak­cję pły­nącą z zado­wo­le­nia Klienta.

Maciej

Specjalista ds. planowania produkcji w dziale planowania produkcji

Dział Pla­no­wa­nia Pro­duk­cji, odpo­wiada za spo­rzą­dze­nie pla­nów pro­duk­cyj­nych dla pro­wa­dzo­nych pro­jek­tów oraz dba­łość o zasoby konieczne dla reali­za­cji zało­żeń. Do moich codzien­nych obo­wiąz­ków należy ana­liza dostęp­nych zaso­bów, spraw­dza­nie, czy firma zatrud­nia wystar­cza­jącą liczbę pra­cow­ni­ków na wydzia­łach pro­duk­cyj­nych oraz czy park maszy­nowy pozwala na  utrzy­ma­nie ter­mi­no­wo­ści i płyn­ność pro­duk­cji, jak rów­nież zapew­nie­nie, aby mate­riały konieczne do pro­duk­cji tra­fiły w odpo­wied­nie miej­sca. Moim kolej­nym zada­niem jest prze­wi­dy­wa­nie moż­li­wych zagro­żeń, zapo­bie­ga­nie im oraz aktu­ali­za­cja pla­nów pro­duk­cyj­nych, poprzez wpro­wa­dza­nie dzia­łań kory­gu­ją­cych w razie odchy­leń od założeń.

Spe­cja­li­sta ds. Pla­no­wa­nia Pro­duk­cji powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się zdol­no­ściami ana­li­tycz­nymi oraz kre­atyw­no­ścią, konieczna jest także umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu oraz w zmien­nych warun­kach. Praca na tym sta­no­wi­sku jest pełna wyzwań, wymaga zaan­ga­żo­wa­nia i szyb­kiego ucze­nia się oraz cią­głego dąże­nia do dosko­na­le­nia wła­snej pracy, a jed­no­cze­śnie zapew­nia olbrzy­mią satys­fak­cję z płyn­nego i ter­mi­no­wego reali­zo­wa­nia har­mo­no­gra­mów przez wydziały produkcyjne.

Grzegorz

Zastępca kierownika działu metod

Do głów­nych zadań pra­cow­ni­ków Działu Metod, w tym moich, należy orga­ni­zo­wa­nie pro­ce­sów w obsza­rach pro­duk­cyj­nych, przy wyko­rzy­sta­niu narzę­dzi Lean Mana­ge­ment takich jak mapo­wa­nie stru­mie­nia war­to­ści,  stan­da­ry­za­cja, 5S, 5 Why, TPM, SMED, QRQC, PDCA, PFD, KAIZEN, FMEA. Dział Metod zapew­nia także wspar­cie tech­no­lo­giczne wydzia­łom pro­duk­cyj­nym firmy m. in. poprzez roz­wią­zy­wa­nie bie­żą­cych pro­ble­mów pro­duk­cyj­nych. Jed­nym z moich klu­czo­wych obo­wiąz­ków jest nad­zór od strony pro­ce­so­wej nad prze­bie­giem pro­duk­cji, jak rów­nież ini­cjo­wa­nie i prze­pro­wa­dza­nie pro­jek­tów nakie­ro­wa­nych na opty­ma­li­za­cję pro­cesu pro­duk­cyj­nego pod kątem jako­ści pro­duktu, wydaj­no­ści pro­cesu, obni­że­nia kosz­tów wytwa­rza­nia, poprawy bez­pie­czeń­stwa i ergo­no­mii sta­no­wi­ska pracy. Odpo­wia­dam rów­nież za opra­co­wa­nie i wdro­że­nie narzę­dzi Sys­temu Pro­duk­cyj­nego Newag. Pla­nuję i koor­dy­nuję dzia­ła­nia  Kie­row­ni­ków Zespo­łów ds. Orga­ni­za­cji Pro­ce­sów Pro­duk­cyj­nych w obsza­rach orga­ni­zo­wa­nia oraz opty­ma­li­zo­wa­nia produkcji.