Dla studenta

Jeśli jesteś stu­den­tem III, IV lub V roku kie­run­ków tech­nicz­nych, otwar­tym na nowe doświad­cze­nia i wyzwa­nia, zapra­szamy Cię do udziału w pro­gra­mie prak­tyk, orga­ni­zo­wa­nych w trak­cie całego roku.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany odby­ciem prak­tyk w naszej fir­mie, napisz e-mail na adres: praktyki@newag.pl. Prak­tyki są bezpłatne.

Stu­den­tom oferujemy:

  • moż­li­wość zdo­by­wa­nia nowych umie­jęt­no­ści i wie­dzy pod okiem doświad­czo­nych specjalistów
  • wyko­rzy­sta­nie wie­dzy zdo­by­tej na studiach
  • pracę w mło­dym zespole, w przy­ja­znej atmosferze
  • uczest­nic­two w reali­za­cji inno­wa­cyj­nych projektów
  • dla naj­lep­szych — moż­li­wość roz­po­czę­cia pracy po zakoń­cze­niu praktyk

Mateusz

Praktykant w dziale projektów i prototypów, obecnie specjalista ds. projektów

Jako stu­dent Trans­portu na kate­drze Eks­plo­ata­cji Pojaz­dów Szy­no­wych Poli­tech­niki Śląskiej szu­ka­łem moż­li­wo­ści odby­cia prak­tyki w fir­mie z branży ściśle powią­za­nej z moim kie­run­kiem stu­diów. Dodat­kowo pla­no­wa­łem spę­dzić pozo­stałą część waka­cji w górach, dla­tego posta­no­wi­łem prze­słać swoje poda­nie do NEWAG. Po roz­mo­wie z osobą z Działu Per­so­nal­nego zapro­po­no­wano mi prak­tykę w Dziale Pro­jek­tów i Prototypów.

Pod­czas prak­tyki poma­ga­łem w pro­wa­dze­niu poszcze­gól­nych pro­jek­tów i naby­wa­łem  umie­jęt­no­ści z obszaru zarzą­dza­nia pro­jek­tami. Pra­cow­nicy NEWAG przy­jęli mnie bar­dzo życz­li­wie i chęt­nie dzie­lili się ze mną swoją wie­dzą, a w miarę przy­ro­stu umie­jęt­no­ści otrzy­my­wa­łem bar­dziej odpo­wie­dzialne zada­nia i sta­wiano przede mną nowe wyzwa­nia. Pod­czas prak­tyk mia­łem rów­nież oka­zję uczest­ni­czyć w przy­go­to­wa­niach do audytu IRIS,  co było bar­dzo inte­re­su­jące ze względu na fakt, iż jest to stan­dard zarzą­dza­nia jako­ścią spe­cy­ficzny dla branży kolejowej.

Po zakoń­cze­niu prak­tyk zde­cy­do­wa­łem się na zgło­sze­nie swo­jej kan­dy­da­tury na sta­no­wi­sko Młod­szego Spe­cja­li­sty ds. Pro­jek­tów. Pozy­tyw­nie prze­sze­dłem przez pro­ces rekru­ta­cji i ku mojemu zado­wo­le­niu dosta­łem pro­po­zy­cję pracy. Dzięki prak­ty­kom mia­łem nie­po­wta­rzalną oka­zję do roz­wi­nię­cia swo­ich pasji i uzu­peł­nie­nia wie­dzy zdo­by­tej na stu­diach o prak­tyczne doświad­cze­nia. Pozna­łem wiele cie­ka­wych osób, tak jak ja pasjo­na­tów pojaz­dów szynowych.

Dzi­siaj jestem kie­row­ni­kiem pro­jektu moder­ni­za­cji loko­mo­tyw 15D dla PKP Cargo. Odpo­wia­dam za ter­mi­nowe wyko­na­nie zadań na poszcze­gól­nych eta­pach pro­jektu. Cią­gle roz­wi­jam nie tylko swoją wie­dzę na temat pojaz­dów szy­no­wych, rów­nież  kształ­tuję takie cechy cha­rak­teru jak komu­ni­ka­tyw­ność, odpo­wie­dzial­ność oraz umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia decy­zji w dyna­micz­nych i zmien­nych warun­kach, sumien­ność, a także kom­pe­ten­cje w obsza­rze zarzą­dza­nia ludźmi.

Prak­tyki oraz praca w NEWAG umoż­li­wiły mi się roz­wi­ja­nie swo­ich pasji. Jest to rów­nież ide­alne miej­sce dla ludzi, któ­rzy nie boją się podej­mo­wa­nia wyzwań.

Beata

Studentka zarządzania i inżynierii produkcji, praktykantka w dziale metod

Już od pierw­szego dnia prak­tyk, które odby­wa­łam w Dziale Metod, mia­łam poczu­cie, że zna­la­złam się w odpo­wied­nim miej­scu dla przy­szłego inży­niera. Pod­czas pierw­szej roz­mowy z kie­row­ni­kiem działu dowie­dzia­łam się, czym dokład­nie będę się zaj­mo­wać w trak­cie prak­tyk i bar­dzo szybko posta­wiono przede mną pierw­sze wyzwa­nia. Począt­kowo orga­ni­zo­wa­łam sta­no­wi­ska pro­duk­cyjne, stop­niowo moje zada­nia sta­wały się coraz trud­niej­sze i bar­dziej odpo­wie­dzialne. Przy­dzie­lono mnie do pro­jektu stan­da­ry­za­cji, dzięki czemu mia­łam oka­zję zapo­znać się z zasa­dami ste­ro­wa­nia pro­ce­sami pro­duk­cyj­nymi. Ana­liza pro­ce­sów pozwo­liła mi wyko­rzy­stać w prak­tyce wie­dzę zdo­bytą pod­czas stu­diów, a także poznać dokład­nie spe­cy­fikę dzia­ła­nia dużej firmy pro­duk­cyj­nej.
Osoby, z któ­rymi współ­pra­co­wa­łam, zawsze były gotowe do udzie­la­nia wska­zó­wek, porad oraz odpo­wie­dzi na moje pyta­nie. To dzięki nim mogłam zdo­by­wać pierw­sze doświad­cze­nia zawo­dowe oraz posze­rzać wie­dzę z obszaru zarzą­dza­nia pro­duk­cją.
Gdyby ktoś zapy­tał mnie, czy ponow­nie na miej­sce prak­tyk wybra­ła­bym NEWAG, zde­cy­do­wa­nie odpo­wie­dzia­ła­bym: tak! Połą­cze­nie przy­ja­znej atmos­fery, pomoc­nego zespołu, cie­ka­wych zadań i samo­dziel­ność w ich reali­za­cji to dosko­nały spo­sób na zdo­by­cie oraz roz­wi­nię­cie swo­ich umie­jęt­no­ści i wiedzy.