Aktualności

Już za rok nowe Impulsy na torach SKM Trójmiasto

Dzi­siaj w sie­dzi­bie Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w Gdyni pod­pi­sana została umowa na dostawę dwóch elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych z rodziny Impuls. Jest to pierw­szy kon­trakt na nowe pojazdy jakie Newag dostar­czy SKM. Dotych­czas nowo­są­decka firma pro­wa­dziła jedy­nie moder­ni­za­cje pocią­gów tego przewoźnika.

Impulsy, które w II kwar­tale 2016 roku wyjadą na tory, to czte­ro­czło­nowe pojazdy o dłu­gości 74 400 mm, które pomiesz­czą 503 osoby w tym 144 na miej­scach sie­dzących. Od dotych­czas pro­du­ko­wa­nych pojaz­dów Impuls (31WEa) róż­nić będą się ilo­ścią drzwi i wyso­ko­ścią pod­łogi. Na życze­nie prze­woź­nika każ­dy czło­n posia­dać będzie czworo drzwi, a wyso­kość pod­łogi pojaz­dów dosto­so­wana zosta­nie do pero­nów SKM (960 mm) i w sto­sunku do stan­dar­do­wych Impul­sów 31WEa wyż­sza będzie o 200 mm. Pojazdy wypo­sa­żone będą w dodat­kowy wysu­wany stop­ień, który zni­we­luje lukę pomię­dzy tabo­rem a pero­nem. W Impul­sach zamon­to­wane zostaną toa­lety z obie­giem zamknię­tym przy­sto­so­wane dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się.

Pro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. EZT Impuls, są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Kom­fort podróży zapew­nia ciche, kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. Impuls jest eko­no­miczny i bez­pieczny — cechuje się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. W pojeź­dzie zasto­so­wano nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. inter­kom. Pociąg speł­nia rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Osiąga pręd­kość eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.

Kon­trakt o war­to­ści 28 920 000 zł netto pod­pi­sali dzi­siaj Maciej Lignow­ski — Pre­zes SKM, Bar­tło­miej Buczek – czło­nek Zarządu SKM oraz Pre­zes NEWAG S.A. — Zbi­gniew Konieczek.

Nowe pociągi kur­so­wać będą pomię­dzy Wej­he­ro­wem a nowym przy­stan­kiem Gdańsk Śród­mie­ście. Prze­ka­zane zostaną SKM do 31 marca 2016.