Aktualności

Jubileuszowa X Sądecka Dycha o puchar NEWAG S.A.

Jubi­le­uszowa X Sądecka Dycha prze­szła do histo­rii. Bie­ga­cze po raz 10. poko­nali dystans 10 km mię­dzy Sta­rym a Nowym Sączem. W tym roku dystans 10 km prze­bie­gła rekor­dowa liczba bli­sko 400 osób oraz wyjąt­kowo duża repre­zen­ta­cja firmy NEWAG S.A., licząca ponad 50 osób. Uczest­nicy biegu chwa­lili sobie wyjąt­kową pogodę sprzy­ja­jącą bie­ga­niu oraz opty­malną temperaturę.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej wśród Pań trium­fo­wała Renata Pliś (Mara­ton) z cza­sem 00:34:52,  dru­gie miej­sce zajęła Kata­rzyna Albrycht 00:35:46, nato­miast trze­cie miej­sce zajęła Ewa Kuchar­ska
(CA Aktywni) 00:37:52.

W kla­sy­fi­ka­cji męż­czyzn pierw­sze miej­sce zdo­był Emil Dobro­wol­ski (LŁKS Pre­fbet Śnia­dowo) uzy­sku­jąc czas 00:30:33, na dru­gim podium sta­nął Syl­we­ster Lepiarz (LKB Rud­nik) – 00:31:53, a trze­cie miej­sce uzy­skał Patryk Mar­mon (AZS AWF Kra­ków) – 00:32:32.

W kate­go­rii NEWAG zwy­cię­żyły: Klau­dia Kole­go­wicz uzy­sku­jąc czas 00:46:42, Syl­wia War­dęga – 00:47:04, Patry­cja Kur­czab – 00:55:32. Wśród Panów na naj­wyż­szym podium sta­nął Woj­ciech Tara­sek 00:36:28, dru­gie miej­sce zajął Fran­ci­szek Dłu­gosz z cza­sem 00:38:19, a trze­cie miej­sce zdo­był Jacek Janus uzy­sku­jąc czas 00:38:32.

Wyjąt­kowo sło­neczna pogoda spra­wiła, że na pły­cie sądec­kiego rynku zgro­ma­dziło się wielu kibi­ców, któ­rzy prze­bieg rywa­li­za­cji mogli śledzić na żywo dzięki trans­mi­sji pro­wa­dzo­nej na telebimie.

Po zakoń­cze­niu biegu odbyło się uro­czy­ste wrę­cze­nie pucha­rów oraz loso­wa­nie atrak­cyj­nych nagród rze­czo­wych wśród wszyst­kich uczest­ni­ków biegu. Nagrody wrę­czali: Pre­zes NEWAG S.A. – Zbi­gniew Konie­czek, Wice­pre­zes Zarządu NEWAG S.A. — Józef Micha­lik oraz Marian Ryżak, pra­cow­nik NEWAGu —  główny koor­dy­na­tor i  orga­ni­za­tor biegu.

Oprócz  NEWAG S.A., głów­nego spon­sora i fun­da­tora nagród, wyda­rze­nie spon­so­ro­wały firmy  Med­com Sp. z o.o., RFWW RAWAG Sp. z o.o., Gra­met,  P.H. VOLPEX, Kowal­stwo Paweł Obrzud, Meta­lex Sp. z o.o., Pla­stwag Sp. z o.o.,Thermo King, IGUANA-GASTRO-POLSKA, GRAND Sp. z o.o.,  WAGO ELWAG Wro­cław, Almax, Patro­nat medialny nad imprezą objęła Gazeta Kra­kow­ska oraz por­tal Sąde­cza­nin. Orga­ni­za­to­rzy wyra­żają gorące podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich Spon­so­rów za wspar­cie orga­ni­za­cji tego wyda­rze­nia mając nadzieję na ponowną współ­pracę przy następ­nej edy­cji biegu.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom biegu oraz kibi­com za udział w X Sądec­kiej Dysze, już teraz zapra­sza­jąc do  uczest­nic­twa w kolej­nej edy­cji biegu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.