Aktualności

Janusz Piechociński z wizytą w Newagu

– Jest tu kilka feno­me­nów pol­skiej przed­się­bior­czo­ści — mówił na spo­tka­niu w “Newagu” Wice­pre­mier. Prze­my­słowa pro­duk­cja na rzecz kolej­nic­twa jest i może być naszą pol­ską spe­cy­fiką. Cie­szę się, że Newag to jedno z dwóch bar­dzo dobrych przed­się­biorstw zna­nych już nie tylko w Euro­pie Środkowo-Wschodniej.

Janusz Pie­cho­ciń­ski, w towa­rzy­stwie m.in. pre­zesa “Newagu” Zbi­gniewa Konieczka oraz wice­pre­zesa Wie­sława Piwo­wara, zwie­dził wybu­do­waną w ubie­głym roku halę pro­duk­cyjną , gdzie powstają pociągi dla Metra Warszawskiego.

Wice­pre­mier przy­glą­dał się pro­duk­cji wago­nów, będą­cych na róż­nych eta­pach zaawan­so­wa­nia, począw­szy od tych dopiero zabu­do­wy­wa­nych po kom­plet­nie wypo­sa­żone. Wypro­du­ko­wa­nie całego pociągu zaj­muje ok. 4–5 tygodni.

Janusz Pie­cho­ciń­ski przy­po­mniał, że są do podziału środki unijne na lata 2014–20., m.in. na inno­wa­cyjny roz­wój
– Chciał­bym, żeby miej­scowi przed­się­biorcy wyko­rzy­stali te moż­li­wo­ści i przy­go­to­wali pro­fe­sjo­nalne wnio­ski — mówił.
Przez całą wizytę Wice­pre­mier pod­kre­ślał, że jego nad­rzęd­nym celem jest zwięk­sze­nie popytu wewnętrz­nego oraz pro­mo­cja pol­skich pro­duk­tów i pol­skiej gospodarki.