Aktualności

IX Sądecka Dycha wystartowała!

Już po raz 9. bie­ga­cze prze­biegi dystans 10 km bio­rąc udział w biegu ulicz­nych Sądecka Dycha. Ponad 300 osób poko­nało trasę z rynku Sta­rego Sącza na metę znaj­du­jącą się na rynku w Nowym Sączu.

Nagrody w kwa­li­fi­ka­cji gene­ral­nej pań wygrała Kata­rzyna Albrycht z cza­sem 00:36:38,  dru­gie miej­sce zajęła Mau­reen Kip­ko­ech Kiprono (Indi­vi­duel) poko­nu­jąc trasę w 00:37:51 minut, ostat­nia na podium zna­la­zła się Ewa Kuchar­ska, repre­zen­tu­jąca klub CA Aktywni, która prze­bie­gła trasę w 00:38:08 minut.

Wśród panów trium­fo­wali przed­sta­wi­ciele Kenii. Pierw­sze miej­sce zajął Gideon Kip­kem­boi Kos­gei (Indi­vi­duel) osią­ga­jąc czas 00:32:01. Drugi na mecie poja­wił się Benard Kitur (Indi­vi­duel) z róż­nicą trzech sekund. Nato­miast trze­cie miej­sce zdo­był Nel­son Kip­ko­gei Che­ru­tich (Benedek-Team) uzy­sku­jąc czas 00:32:42.

W rywa­li­za­cji NEWAG S.A. zwy­cięz­cami oka­zały się w kate­go­rii kobiet: Syl­wia War­dęga z cza­sem 00:46:17, druga przy­bie­gła na metę Klau­dia Kole­go­wicz poko­nu­jąc trasę w 00:48:17 minut. Wśród panów trium­fo­wał Piotr Pocie­cha osią­ga­jąc czas  00:36:31, dru­gie miej­sce należy do Woj­cie­cha Damiana, któ­remu prze­bie­gnię­cie trasy zajęło 00:38:58, nato­miast trze­cie miej­sce zajął Bar­tło­miej Badow­ski z cza­sem 00:41:36.

Wyjąt­kowo cie­pła aura oraz sło­neczna pogoda spra­wiła, że na pły­cie sądec­kiego rynku zgro­ma­dziło się wielu kibi­ców, któ­rzy prze­bieg rywa­li­za­cji mogli śledzić „na żywo” dzięki trans­mi­sji pro­wa­dzo­nej na tele­bi­mie. Sądecka Dycha to nie tylko impreza bie­gowa, od godz. 9:00 kiedy to zostało otwarte biuro zawo­dów mogli­śmy posłu­chać kon­certu zespołu No Bro­thers, a dzieci wziąć udział w pro­wa­dzo­nych kon­kur­sach na temat histo­rii mia­sta, firmy NEWAG oraz histo­rii spor­tów biegowych.

Po biegu odbyło się uro­czy­ste wrę­cze­nie pucha­rów oraz loso­wa­nie atrak­cyj­nych nagród rze­czo­wych wśród wszyst­kich uczest­ni­ków biegu. Nagrody wrę­czali: Pre­zes NEWAG S.A. – Zbi­gniew Konie­czek, Wice­pre­zes Zarządu NEWAG S.A. — Józef Micha­lik, Łukasz Wysow­ski, Paweł Szcze­pa­nik oraz Marian Ryżak, pra­cow­nik NEWAGu —  główny koor­dy­na­tor i  orga­ni­za­tor biegu.

Oprócz  NEWAG S.A., głów­nego spon­sora i fun­da­tora nagród, wyda­rze­nie spon­so­ro­wały firmy  Med­com Sp. z o.o., RFWW RAWAG Sp. z o.o., Gra­met,  P.H. VOLPEX, IGUANA-GASTRO-POLSKA, GRAND Sp. z o.o. oraz ENTE sp. z o.o.  Patro­nat medialny nad imprezą objęło radio RMF MAXX oraz Gazeta Kra­kow­ska. Orga­ni­za­to­rzy wyra­żają gorące podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich Spon­so­rów za wspar­cie orga­ni­za­cji tego wyda­rze­nia mając nadzieję na ponowną współ­pracę przy następ­nej edycji biegu.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom biegu oraz kibi­com za udział w IX Sądec­kiej Dysze, już teraz zapra­sza­jąc do  uczest­nic­twa w kolej­nej jubi­le­uszo­wej X edy­cji biegu.