Aktualności

IV Ogólnopolski Tydzień Kariery

„Wykształ­ce­nie, doświad­cze­nie, kom­pe­ten­cje – za co płacą pra­co­dawcy ?” to temat tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji, która odbyła się 17 paź­dzier­nika w ramach IV Ogól­no­pol­skiego Tygo­dnia Kariery.

17 paź­dzier­nika 2012 roku w nowo odda­nej hali pro­duk­cyj­nej na tere­nie zakładu NEWAG S.A. odbyła się kon­fe­ren­cja pod nazwą „Wykształ­ce­nie, doświad­cze­nie, kom­pe­ten­cje – za co płacą pra­co­dawcy?”, któ­rej współ­or­ga­ni­za­to­rem, a zara­zem gospo­da­rzem była Firma NEWAG S.A.

Wśród zapro­szo­nych gości zna­leźli się: przed­sta­wi­ciele władz Nowego Sącza, biz­nes­meni, repre­zen­tanci admi­ni­stra­cji publicz­nej, uczelni wyż­szych, dyrek­to­rzy per­so­nalni lokal­nych firm, służb zatrud­nie­nia oraz  przed­sta­wi­ciele insty­tu­cji szkoleniowych.
W ramach kon­fe­ren­cji Dr Vik­tor Vek­sel­berg z Insty­tutu Roz­woju Biz­nesu wygło­sił wykład, któ­rego tema­tem był „Nie­ła­twe kom­pe­ten­cje: istota, pomiar i wykorzystanie”.
Jed­nym z pre­le­gen­tów kon­fe­ren­cji była Dyrek­tor Sądec­kiego Urzędu Pracy — Pani Sta­ni­sława Skwarło, która przed­sta­wiła obecny stan stopy bez­ro­bo­cia na rynku lokal­nym. Z przed­sta­wio­nych badań wynika, że poziom bez­ro­bo­cia stale się pod­nosi co jest nie­po­ko­ją­cym objawem.
Roz­wią­za­niem tego pro­blemu może być, pla­no­wany wzrost zatrud­nie­nia w związku z roz­po­czę­ciem pro­duk­cji 25 nowych skła­dów war­szaw­skiego metra w naj­bliż­szych tygo­dniach. „W tej hali za dwa tygo­dnie roz­pocz­nie się mon­taż pocią­gów” – mówił Dyrek­tor Mar­ke­tingu firmy NEWAG S.A Józef Michalik.
Pod­czas kon­fe­ren­cji wystą­piła rów­nież Dyrek­tor Per­so­nalny NEWAG S.A. Pani Mag­da­lena Szen­rok, która pod­kre­śliła, że firma NEWAG S.A. będzie zatrud­niała nowych pra­cow­ni­ków, ale poszu­kuje przede wszyst­kim wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów, takich jak kon­struk­to­rzy, spa­wa­cze, tech­no­lo­dzy itp.
W ramach kon­fe­ren­cji odbył się rów­nież panel dys­ku­syjny pod hasłem: „Jakich pra­cow­ni­ków poszu­kują pra­co­dawcy? ” pro­wa­dzony przez Dr Mar­cina Kocóra z Uni­wer­sy­tetu Jagiellońskiego. W dys­ku­sji wzięli udział wspo­mniani już Vic­tor Vek­sel­berg, Mag­da­lena Szen­rok, jak rów­nież Bożena Jawor – Wice­pre­zy­dent Mia­sta Nowego Sącza, Marta Mor­dar­ska – Radna Sej­miku Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, Jerzy Smoła z mało­pol­skiej „Soli­dar­no­ści”, Alina Palu­chow­ska – Wice­dy­rek­tor Woje­wódz­kiego Urzędu Pracy w Kra­ko­wie, Gabriela Jabłoń­ska z firmy „Sedlak&Sedlak” i Sła­wo­mir Gauda – pośred­nik pracy z SUP.
Kon­fe­ren­cja została zor­ga­ni­zo­wana w ramach Part­ner­stwa na Rzecz Lokal­nego Rynku Pracy.
Wzięło w niej udział pra­wie w sto zapro­szo­nych gości wraz z lokal­nymi mediami.