Aktualności

IRIS w Newag S.A.

29.07.2011r, Nowy Sącz. W dniu dzi­siej­szym pozy­tyw­nie zakoń­czył się audyt cer­ty­fi­ku­jący prze­pro­wa­dzony przez BUREAU VERITAS w wyniku, któ­rego Newag S.A. dołą­czył do grona firm zarzą­dza­nych zgod­nie z wyma­ga­niami stan­dardu IRIS rev. 2.

Audyt cer­ty­fi­ku­jący obej­mo­wał zakres pro­jek­to­wa­nia, pro­duk­cji, napraw i ser­wisu taboru szynowego.


IRIS — Inter­na­tio­nal Rail­way Indu­stry Stan­dard (Mię­dzy­na­ro­dowy stan­dard prze­my­słu kole­jo­wego). 
Norma IRIS została stwo­rzona przez UNIFE The Euro­pean Rail Indu­stry (Sto­wa­rzy­sze­nie euro­pej­skiego sek­tora kole­jo­wego) przy współ­pracy inte­gra­to­rów oraz pro­du­cen­tów sprzętu kole­jo­wego.
IRIS jest normą prze­zna­czoną dla prze­my­słu kole­jo­wego, która roz­sze­rza wyma­ga­nia roz­po­zna­wa­nej na całym świe­cie normy ISO 9001 (Sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią). Ini­cja­tywą UNIFE było stwo­rze­nie normy wzo­ro­wa­nej na bran­żo­wych stan­dar­dach jako­ści stwo­rzo­nych dla prze­my­słu kosmicz­nego, moto­ry­za­cyj­nego oraz spo­żyw­czego.
IRIS obej­muje ocenę rze­czy­wi­stych pro­ce­sów, jak rów­nież audy­to­wa­nie oraz meto­dykę zdo­by­wa­nia ocen.
Wszy­scy pro­du­cenci sprzętu kole­jo­wego mają teraz moż­li­wość ubie­ga­nia się cer­ty­fi­kat w opar­ciu o nowy stan­dard. Cer­ty­fi­kat ten zastąpi indy­wi­du­alną ocenę pro­wa­dzoną, przez co naj­mniej cztery firmy będące twór­cami normy IRIS. (Alstom Trans­port, Ansal­do­Breda, Sie­mens Trans­por­ta­tion i Bom­bar­dier Transportation)

Bureau Veri­tas
Zało­żona w 1828 roku Grupa Bureau Veri­tas jest mię­dzy­na­ro­do­wym lide­rem, spe­cja­li­zu­ją­cym się w usłu­gach zarzą­dza­nia jako­ścią, bez­pie­czeń­stwem, ochroną środo­wi­ska, odpo­wie­dzial­no­ścią spo­łeczną oraz inży­nie­rii prze­my­sło­wej i budow­la­nej.
Grupa, dzia­ła­jąca w 140 kra­jach i zatrud­nia­jąca ponad 40 000 pra­cow­ni­ków, aktyw­nie uczest­ni­czy w two­rze­niu stan­dar­dów jako­ści na świe­cie. Odpo­wia­da­jąc na potrzeby klien­tów, Bureau Veri­tas ofe­ruje kom­plek­sowe roz­wią­za­nia w zakre­sie potwier­dza­nia i oceny zgod­no­ści z wyma­ga­niami mię­dzy­na­ro­do­wymi, kra­jo­wymi i bran­żo­wymi. Nie­za­leż­nie od branży i wiel­ko­ści firmy, Bureau Veri­tas pełni klu­czową rolę w zakre­sie zarzą­dza­nia ryzy­kiem i poprawy wyni­ków działalności.

W ramach Grupy Bureau Veri­tas działa nie­za­leżna jed­nostka cer­ty­fi­ku­jąca — Bureau Veri­tas Cer­ti­fi­ca­tion (daw­niej BVQI), uznana przez ponad 35 kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych jed­no­stek akre­dy­ta­cyj­nych na całym świe­cie. Pra­cu­jąc dla 80 000 Klien­tów w 100 kra­jach i wyda­jąc ponad
100 000 cer­ty­fi­ka­tów rocz­nie, Bureau Veri­tas Cer­ti­fi­ca­tion jest świa­to­wym lide­rem cer­ty­fi­ka­cji.
Newag S.A.
Jest jedną z naj­więk­szych pol­skich firm zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego, z wie­lo­let­nim bran­żo­wym doświad­cze­niem. Newag działa w seg­men­tach: pro­duk­cji, moder­ni­za­cji i napraw pojaz­dów pasa­żer­skich, moder­ni­za­cji i napraw loko­mo­tyw spa­li­no­wych oraz moder­ni­za­cji i napraw wago­nów oso­bo­wych, posiada wszyst­kie wyma­gane cer­ty­fi­katy i świa­dec­twa konieczne do pro­duk­cji, wyko­ny­wa­nia moder­ni­za­cji i napraw pojaz­dów kolejowych.