Prognozy

W poniż­szej tabeli przed­sta­wiono wybrane histo­ryczne infor­ma­cje finan­sowe za okres objęty Skon­so­li­do­wa­nym Rocz­nym Spra­woz­da­niem Finan­so­wym oraz pro­gno­zo­wane skon­so­li­do­wane infor­ma­cje finan­sowe za lata obro­towe zakoń­czone 31 grud­nia 2013 r. i 31 grud­nia 2014 r.

2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.2010 r.
Przy­chody ze sprze­daży pro­duk­tów, towa­rów i materiałów (w tys. PLN)919.496755.587655.379419.247353.658
EBITDA* (w tys. PLN)136.52283.967103.46131.59510.285
Zyska (strata) netto (w tys. PLN)79.34237.90655.7239.2715.674

Źródło: Spółka w zakre­sie pro­gno­zo­wa­nych skon­so­li­do­wa­nych infor­ma­cji finan­so­wych za lata obro­towe zakoń­czone 31 grud­nia 2013 r. i 31 grud­nia 2014 r. oraz Skon­so­li­do­wane Roczne Spra­woz­da­nie Finan­sowe w zakre­sie skon­so­li­do­wa­nych infor­ma­cji finan­so­wych za lata obro­towe zakoń­czone 31 grud­nia 2012 r, 31 grud­nia 2011 r. oraz 31 grud­nia 2010 r.

* EBITDA = zysk/(strata) na dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej + amor­ty­za­cja środ­ków trwa­łych i war­to­ści niematerialnych.